Home

Nemzeti vagyon hasznosítása értékhatár

Az Nvt. 11. § (16)-(18) bekezdésének rendelkezése szerint nemzeti vagyon hasznosítása során mellőzni lehet a versenyeztetést a külön törvényben (költségvetési törvény) meghatározott értékhatár alatti nemzeti vagyon hasznosítása esetén, értékhatártól függetlenül a (17) bekezdésben meghatározott személyek é A nemzeti vagyon alapvető rendeltetését a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (1) bekezdés e határozza meg. bekezdés szerinti értékhatár alatti értéket képviselő vagyon tulajdonjogát átruházásáról az (1) bekezdés ben meghatározott a vagyon hasznosítása érdekében a szükséges intézkedése

 1. (1) Az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjogát nettó 10.000.000,- Ft értékhatár felett - ha jogszabály kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet
 2. A NEMZETI VAGYON HASZNOSÍTÁSA Nvtv. 11. (10) bekezdés: A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. Nvtv. 11. (11) bekezdés: Az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben a szerződő félnek vállalnia kell, hog
 3. körét, a nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog és a helyi önkormányzat kizárólagos Vagyon értékesítésére a költségvetési törvényben meghatározott értékhatár felett (nettó 25.000.000,- Ft) nyilvános versenyeztetési eljárás során kiválasztott, összességében legjobb 20. Vagyon hasznosítása: a rendelet.
 4. t a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyont hasznosítani - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb.

Az Önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról szóló

1. § (2) bekezdése alapján nemzeti vagyon. (2) E rendelet szabályait akkor kell alkalmazni, ha. a) a közterületek hasznosítása esetében az Önkormányzatnak a közterületek hasznosításáról szóló rendelete önkormányzati tulajdont az újonnan megalkotott nemzeti vagyon fogalmának körébe vonta s kezelésének kiemelt céljaként határozta meg a közérdek szolgálatát. A 2011 decemberében elfogadott nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) deklarált célja, hogy rendelkezéseivel - az állami. Az önkormányzati nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes vagy kedvezményes átruházása, ingyenes vagy kedvezményes hasznosítása, ingyenes megszerzése. 15. § [34] (1) Önkormányzati nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen vagy kedvezményesen az Nvtv. 13. § (3)-(11) bekezdéseiben meghatározott esetben és feltétellel lehet. a) az Önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyon állam részére történő értékesítése vagy állammal kötött csereügylet esetén és. b) az Önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedés vagy ingatlan cseréje esetén. (3) * Az önkormányzati vagyon hasznosítása esetén a versenyeztetés mellőzhető h (1) A 20.000.000 Ft értékhatár feletti önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet

11. § (16) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyont hasznosítani - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot. (16) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyont hasznosítani - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő. XXVI. ORSZÁGOS JEGYZŐ-KÖZIGAZGATÁSI KONFERENCI 3. A korlátozottan forgalomképes ingatlan (nemzeti vagyon) értékesítésének és hasznosításának szabályai 3.§ (1) A korlátozottan forgalomképes nemzeti vagyon tulajdonjogának átruházása és hasznosítása - a 8.§-ban foglalt kivétellel - a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik Az önkormányzati vagyon átruházása 6.§ (1) Az önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyon tekintetében 15 millió forint értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás é

Önkormányzati rendele

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdése szerint: Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti Az önkormányzati vagyon hasznosítása 5-§ (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, valamint nem lakás célját szolgáló helyiségek bérletének szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik. (1) Az önkormányzati vagyont 15 000 000 Ft értékhatár felett értékesíteni, a vagyon használatát A vevői készlettel kapcsolatos, 2020. január 1-től alkalmazandó új szabályok 2019.12.23. A kereskedelmi-szálláshely szolgáltatás általános forgalmi adómértéke 2020. január 1-jétől 5 százalékra csökken, valamint e szolgáltatás után turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség keletkezik 2019.12.23. Az önkormányzati vagyon hasznosítása (1) Az önkormányzat az üzleti vagyon kategóriába sorolt vagyontárgyai hasznosításával egyrészt egyszemélyes gazdasági társaságát bízza meg, másrészt a hasznosítás a 2. § (1) - (3) bekezdés szerint a képviselő-testület hatáskörébe tartozik

Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére, illetve egyéb módon történő hasznosítására (kivéve a bérbe vagy használatba adást) és megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értékét az alábbiak szerint kell meghatározni A nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit sarkalatos törvény határozza meg. A 38. cikk (2) bekezdése értelmében az állam kizárólagos tulajdonának és kizárólagos gazdasági tevékenységének körét, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt. - nemzeti vagyon átruházására csak olyan szervezettel köthet ő szerz ődés, amelynek tulajdonosi szerkezete és a vagyon kezelésére vonatkozó tevékenysége átlátható. - a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti vagyon tulajdonjogát átruházni -törvényben meghatározott kivétellel- csak. (2) Az önkormányzat részére bruttó 1 millió Ft értékhatár felett ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásához a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges. 6. Az önkormányzati vagyon hasznosítása 11.§ (1) Az önkormányzati vagyon hasznosítása az önkormányzat éves költségvetési rendeletébe

Budapest Főváros IX

Az Önkormányzat vagyona nemzeti vagyon, amely az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálja. (2) Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. 3. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon. A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a amennyiben a vagyon hasznosítása, elidegenítése nem a közszolgálati médiaszolgáltató részére történik, az Alap - mint 11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatár feletti vagyont hasznosítani, vagy tulajdonjogát.

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. (1) bekezdése értelmében, törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni-ha törvény kivételt nem. b) 15 M Ft egyedi könyvszerinti bruttó értékhatár felett a kincstári vagyon értékesítésére vonatkozó - az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok, a kincstári vagyon kezeléséről, értékesítéséről és az e vagyonnal kapcsolatos egyéb kötelezettségekről szóló 183/1996

(1) A korlátozottan forgalomképes nemzeti vagyon tulajdonjogának átruházása, bérbeadása és hasznosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. (2)1 A bruttó 20 millió Ft értékhatár feletti korlátozottan forgalomképes nemzeti vagyontárgy tulajdonjogát átruházni csak versenyeztetés útján lehet 13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb.

2. § (1) Az önkormányzati vagyon körét az Nvtv. 5. § (1)-(4) bekezdései határozzák meg. A nemzeti vagyon alapvető rendeltetését az Nvtv. 7. § (1) bekezdése határozza meg. (2) Az önkormányzati törzsvagyon: a) forgalomképtelen törzsvagyontárgyak és b) korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak összessége Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon az Nvtv.-ben meghatározott. hasznosítása 10 millió forint alatt, illetve összeghatárra tekintet nélkül a névérték 80%-a fölött, szerződést, úgy az értékhatár megállapításánál annak tartalma irányadó, feltéve, hogy az magasabb,.

(7) Hasznosítás: a tulajdonosi joggyakorló vagy a nemzeti vagyon használója által a nemzeti vagyon birtoklásának, használatának, hasznok szedése jogának bármely - a tulajdonjog átruházását nem eredményező - jogcímen történő átengedése, ide nem értve a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását lévő vagyon hasznosítása, esetén, a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltak figyelembe vételével. (3) Részletfizetést vagy fizetési haladékot csak rendkívül indokolt esetben, kizárólag a képviselő-testület biztosíthat a mindenkori jegybanki alapkamat felszámítása mellett

NAV - Általános forgalmi ad

 1. Az önkormányzati vagyon hasznosítása, nyilvánossága 5. § (1)7 Az önkormányzati vagyont 1.000.000,- Ft értékhatár felett értékesíteni, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak versenyeztetés útján, az összességébe
 2. A vagyon egyéb hasznosítása 13.§ (1) A használat és a hasznosítási jog átadása történhet ingyenesen, illetve visszteher mellett, nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel, vagy átlátható szervezettel köthető, amely szerződésben vállalja az alábbi feltételeket
 3. A Kormányhivatal vagyonkezelésében álló nemzeti vagyon hasznosításában - a vagyonkezelővel A Kormányhivatal az állami vagyon tartós - 90 napot meghaladó - hasznosítása során köteles a Vtv. A Vagyonkezelő az éves költségvetési törvényben meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó értékhatár alatti.
 4. a nemzeti vagyon kezelésére. Az Nvt. továbbá rögzíti, hogy a nemzeti vagyon tulajdonjoga térítésmentesen ruházható át a közfeladatok ellátójára az állam és a helyi önkormányzat között, ezen kívül rögzíti, hogy az önkormányzati ingatlanok értékesítésekor - a törvényben meghatározott feltétele

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületéne

30/2001. (BK 13.) BM utasítás - Nemzeti Jogszabálytá

Az önkormányzati vagyon hasznosítása Forgalomképtelen törzsvagyon 3. § Önkormányzati Rendeletek Tára - Rendelet Önkormányzati vagyon hasznosítása kizárólag a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi behajthatatlan követelések törlésének engedélyezése 50 000 Ft értékhatár alatt. b) a hatáskörrel rendelkező. vagyon tulajdonjogának átruházása, megterhelése, hasznosítása, társulásba vitele az e rendeletben meghatározottak szerint történik. (7) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgy üzleti vagyonná történő átminősítéséről Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt A vagyon egyéb hasznosítása, kezelése 13. § Az önkormányzati vagyon használat, illetve hasznosítás jogát átengedni 20 millió Ft érték felett versenytárgyalás útján lehet. A versenytárgyalásnak nyilvánosnak kell lennie - indokolt esetben lehetőség van a zártkörű versenytárgyalás megtartására is. (1) Az Önkormányzat üzleti vagyona mindazon vagyon, amely nem tartozik a 2. §-ban meghatározottak alá (2) Az üzleti vagyonként besorolt önkormányzati vagyontárgy, vagyonrész tulajdonjogának átruházása, megterhelése, hasznosítása, társulásba vitele az e rendeletben meghatározottak szerint történik. 3

Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. (2) A törzsvagyon körébe tartozó önkormányzati vagyon az Nvtv. alapján kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon, valamint törvény vagy e rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon (a továbbiakban együtt tulajdonosi jogok: a vagyon megszerzése, birtoklása, használata, hasznainak szedése, a va-gyonnal való rendelkezés, a vagyon kezelése, a kötelezettségek keletkeztetése, a követelések elengedése és mérséklése. 6. tulajdonosi jogok gyakorlója: aki a nemzeti vagyon felett a helyi önkormányzatot megillet alapítás, tartalmaz továbbá előírásokat a nemzeti vagyon kezelése, hasznosítása tekintetében, mint például vagyonkezelői jogra, vagy a hasznosításra vonatkozó szerződés, illetve a nemzeti 300.000 Ft nettó értékhatár alatti önkormányzati vagyon esetében a 6.§ (6) bekezdés a Az önkormányzati vagyon hasznosítása § Az önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó döntések a 9-11. §-ok rendelkezései szerint tartoznak a képviselő-testület vagy szervei hatáskörébe. § (1) A képviselő-testület hatáskörébe tartozik: 500.000 Ft értékhatár feletti vagyontárgy vásárlásának jóváhagyása A nemzeti vagyon hasznosítása (1) Hasznosítás alatt értjük a nemzeti vagyon bármely - a tulajdonjog átruházását nem eredményező - módon, jogcímen történő átadása, átengedése, a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását ide nem értve

Vélemény az állami és önkormányzati lakások

 1. t az önkormányzat vagyonára terjed ki. (2) Külön önkormányzati rendelet rendelkezik a) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások hasznosításának és értékesítésének, b) a közterületek használatának részletes szabályairól
 2. t a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
 3. tulajdonát képező nemzeti vagyon. (2)Az önkormányzat forgalomképtelen vagyona közül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyontárgyat e rendeletében nem jelöl meg. 9.§. (1) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát az alábbi vagyonelemek jelentik: a / törvények alapján: - közműve
 4. A nemzeti vagyon alapvető rendeltetését az Nvtv. 7. § (1) bekezdése határozza meg. (2) Az önkormányzati törzsvagyon: a. forgalomképtelen törzsvagyontárgyak és b. korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak összessége
 5. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 13.§ (1)-(2) bekezdései alapján, a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti . vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz

Salgó Vagyon Kft. - 23/2013.(IV.25.) önkormányzati ..

4. portfólió vagyon: a tulajdonosi jogokat megtestesítő értékpapírok, gazdasági társaságban az önkormányzatot megillető üzletrészek, egyéb értékpapírok, kárpótlási jegyek, az Önkormányzat tulajdonában lévő pénzeszközök, aki a nemzeti vagyon felett a helyi önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok és. A nemzeti vagyonról szóló törvény egyértelművé tette, hogy az önkormányzati vagyon is a nemzeti vagyon része az állami tulajdonú vagyonhoz hasonlóan, s így ugyanazon szabályok vonatkoznak rá több esetben is. Az önkormányzat vagyona a korábbi rendelkezések szerint . 1. forgalomképtelen, 2. korlátozottan forgalomképes é

19. Az Önkormányzat tulajdonát képező vagyon hasznosítása hasznosítási szerződés alapján. 20. § (1) Az Önkormányzat tulajdonát képező vagyon hasznosítására hasznosítási szerződés csak természetes személlyel, vagy a nemzeti vagyontörvény 3. § (1) bek. 1. pontjában felsorolt, átlátható szervezettel köthető 11. § (16) és 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatár - ha e rendelet másképpen nem rendelkezik - nettó egymillió forint.. c) 500.000 Ft értéket meghaladó ingó vagyon esetén a képviselő-testület. d) 500.000 Ft értéket meg nem haladó ingó vagyon esetén a polgármester dönt. (4) Az önkormányzat tulajdonát képező üzletrész, értékpapír, illetve részvényvagyon hasznosítása: a) 100.000 Ft névérték felett a képviselő-testüle

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat

 1. Önkormányzati vagyon csoportosítása 3.§ Az önkormányzat törzsvagyonába a nemzeti vagyonról szóló törvény és e rendelet által forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyonelemek tartoznak, amelyek közvetlenül az önkormányzati feladat-és hatáskör ellátását vag
 2. ő
 3. vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás é
 4. t

A nemzeti vagyon alapvet őrendeltetése a közfeladatok ellátásának biztosítása és a társadalmi szükségletek A vagyon értékének meg őrzése, állagának védelme, értéknövel őhasználata, hasznosítása, gyarapítása a cél. rendeletben meghatározott értékhatár felett általános versenyeztetési. egyéb hasznosítása, azaz a tulajdonosi jogok gyakorlása az e rendeletben A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon alatt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 5. § (3) bekezdése szerinti vagyont kell 1.000.000 Ft értékhatár feletti vagyon értékesítéséről a képviselő-testüle

A Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság

6. Az önkormányzati vagyon hasznosítása 11. § (1) Vagyon elidegenítése, egyéb módon történő hasznosítása, megterhelése esetén a vagyon értékét, valamint csere esetén az értékkülönbözetet értékbecslés alapján kell meghatározni. Az értékbecslés 3 hónapnál régebbi nem lehet Az önkormányzati vagyon 1. A rendelet hatálya 1. § (1) E rendelet hatálya a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) szerinti és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lév ő nemzeti

Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

A Nvtv. értelmében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon: azon nemzeti vagyon, amelynek állami tulajdonban, illetve a helyi önkormányzat tulajdonában történő megőrzése hosszú távon indokolt. Az Nvtv. 6.§ (5) bekezdése előírja, hogy a törvényben, kormányrendeletben vagy - a helyi önkormányzati. A nemzeti vagyon alapvető rendeltetését az Nvtv. 7. § (1) bekezdése határozza meg. törvényben megállapított értékhatár felett, a behajthatatlan követelések határozott időtartamú bérbeadás útján történő hasznosítása, b) a 500.000 Ft értékhatárig ingóvagyontárgy vásárlása,. Ezek a közcélokat szolgáló vagy nemzeti kincsnek minősülő létesítmény, alkotás, védett természeti terület, illetve védett természeti érték, to- vábbá a védelmi és egyéb céllal létesített állami tartalékok, valamint a kincstári vagyon továbbá az állami tulajdonban levő 1. műemlékingatlan, 2. védett. Vagyon egyéb módon történő hasznosítása: a nemzeti vagyon bármely - a tulajdonjog átruházását nem eredményező - módon, jogcímen történő átadása, átengedése, a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítást ide nem értve 3. § (1) A törzsvagyon körébe tartozó vagyon lehet: a) forgalomképtelen törzsvagyon, és b) korlátozottan forgalomképes törzsvagyon. (2) A forgalomképtelen törzsvagyon: a) kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon, b) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon (továbbiakban együtt: Az önkormányzat vagyonának hasznosítása a kötelező, vagy önként vállalt feladatok 20 millió Ft értékhatár feletti önkormányzati vagyon elidegenítése - ha törvény kivételt. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet, egységes szerkezetbe foglalva az azt módosító 18/2012. (XI.30.) 10. Az iizleti vagyon hasznosítása 14. § (l) A képviseló-testület a törvényben meghatározott értékhatárt határozza meg az önkormányzat tulajdonát képezó nemzeti vagyon tulajdonjogának kizárólag versenyeztetés útján történó átruházására értékhatár között a Gazdasági Bizottság, c) bruttó 20 000 000 forint felett a Képviselőtestület dönt. (5) 23. 6. A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása 10. § (1) 24. Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzéséről, elidegenítéséről

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2013

Vagyon elidegenítés (értékesítés és ingyenes átruházás) 13. § (1) Vagyont értékesíteni 2 millió forint értékhatár felett csak versenyeztetés útján, az összességében legel őnyösebb ajánlatot tev ő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet értékhatár alatti, ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadása, c) a vagyonkezelők által végzett vagyonkezelés eseti ellenőrzése, d) előzetesen jóváhagyja - a vagyonkezelő vezetője által megkötendő - azon bérbeadásokat, amelyek esetén a bérlet időtartama hosszabb 12 hónapnál, vagy az egy évben esedékes bérlet (6) A (5) bekezdés szerinti a vagyon hasznosítása, értékesítése során e törvény rendelkezései t kell alkalmazni, azzal, hogy az államot megillet ő tulajdonosi jogokat az, az államháztartási törvény szerinti központi költségvetési szerv, ennek intézménye, továbbá a 100%-ban állam Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésb A nemzeti vagyonról szóló törvény néhány új rendelkezésérıl az alábbiakban rövid tájékoztatást adunk: 1. Kiemelt jelentıségő nemzeti vagyon A fentiek miatt minden önkormányzati vagyonrendeletet március elsejéig felül kell vizsgálni. A nemzeti

Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő testületéne

7. A vagyon használat, hasznosítási joga, társulásba vitele 10. § (1) A vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésre a nemzeti vagyonról szóló törvényben szabályozottak az irányadók. (2) Az önkormányzati vagyon használatát és hasznosítási jogát átadni a nemzeti 5. korlátozottan forgalomképes vagyon: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozó és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba nem tartozó azon nemzeti vagyon, amelyről törvényben, illetve - a helyi önkormányzat tulajdonában álló. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 4.§ Az önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása vagy megterhelése esetén a vagyontárgy forgalmi értékét: a) ingatlan vagyon és vagyoni értékű jog esetén, nettó 10 millió forint értékhatár felett a) 1. melléklet forgalomképtelen vagyon b) 2. melléklet korlátozottan forgalomképes vagyon c) 3. melléklet üzleti vagyon. (5) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonán túl a korlátozottan forgalomképes és üzlet

ELŐTERJESZTÉ

Az Önkormányzat törzsvagyona az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része, amely közvetlenül szolgálja a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását. (2) A törzsvagyonba tartozó vagyonelemek CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET. Az önkormányzat vagyona, a vagyon minősítése nyilvántartása, értékének. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében a nmndenkorl 31. költségvetési törvényben meghatározott versenyeztetési értékhatár feletti nemzetl vagyon tulajdonjogát átruházni —ha törvény kivételt nem tesz csak versenyeztetés útján, a

9. § (1) Vagyon tulajdonjogát átruházni 500.000,- Ft értékhatár felett csak versenyeztetés útján, az összességében legelónyösebb ajánlatot tevó részére, a szolgáltatás és ellenszolgálta- tás értékarányosságával lehet. (2) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni a) természetes személy vag 3. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyona a nemzeti vagyon része, amely törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 5.§-a szerint SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2019. március 28.-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet módosítás nemzeti vagyon, amclynck clcmcit a 2. melléklet rögzíti; b) korlátozottan forgalomképes törzsvagyon, amclynck clcmcit a 3. mclléklet tartalmazza; c) tizleti vagyon, amelynek elemeit a 4. melléklet rögzíli. (2) Az Önkormányzat tulajdonában és résztulajdonában lévó gazdálkodó szervezete

(PDF) A Kincstári Vagyoni Igazgatóság és jogelődeinek

 1. 11. Az önkormányzati vagyon hasznosítása 14. § (1) A vagyon elidegenítését vagy hasznosítását a Képviselő-testület hatáskörrel rendelkező bizottsága, a képviselő, a Polgármester és a Jegyző, illetőleg az Aljegyző kezdeményezheti. (2) A 15 millió forint forgalmi értéket meghaladó önkormányzati vagyon elidegenítése
 2. XVII. (LVIII.) évfolyam 4. szám 2020. szeptember 25. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT . KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE. TARTALOM . I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT.
 3. daz a vagyon, melyet a Képviseló-testület nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentóségú nemzeti vagyonnak nyilvánít. (3) A forgalomképtelen ingatlan vagyontárgyak tételes felsorolását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (1) Korlátozottan forgalomképes vagyonelemek - a Nvtv-ben meghatározott vagyonelemeke
 4. tulajdonban álló ingatlan vagyon elemeket a rendelet 1. melléklete, a korlátozottan forgalomképes ingatlan vagyontárgyait a 2. melléklete, üzleti vagyonának ingatlan vagyontárgyait 3. melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti