Home

Melléknév ó ő végű

Nyelvtan - 3. osztály Sulinet Tudásbázi

Még ilyeket: -ul, -ül végű igét 5 db-ot sürgős plz help! Ki tudná megmondani, hogy az -ó, -ő-végű melléknevek felső- és túlzófokát milyen jel nélkül mondjuk? -só, -ső végű melléknevek kellenének? Melléknév, Melléknevek, ntk, magyarora. A melléknévi igenév. A melléknévi igenevet igéből képezzük, amely a főnév/jelzett szó előtt áll. Három fajtája van: Folyamatos melléknévi igenév: képzője: -ó, -ő. (jelen időt fejez ki, tehát most ír a fiú A legfontosabb szabály: valamennyi melléknév végén hosszú ú, ű van; s ugyancsak hosszú az ú, ű a legtöbb főnév végén is Az -ed és -ing végű szópárok nem mindig feleltethetők meg egyértelműen ilyen -tt és -ó, -ő végű melléknévi igeneveknek a magyarban, de jelentésük az előbb leírt szabályt követi: annoyed - bosszús; annoying - bosszantó. This behaviour is annoying - Ez a viselkedés bosszantó. I don't know where my copy-book is

A melléknév helyesírása 1.) A melléknevek végén az -ú, -ű mindig hosszú (kivétel nincs). szomorú, keserű, gömbölyű, savanyú, homorú, domború 2.) Az -s végű melléknevek toldalékos alakjában is csak egy -s betűt írunk. okos = okosabb, okosan, kedves = kedvesebb, kedvesen helyes = helyesebb, helyese Forgassa mega kereket és kiderül hol áll meg.. Fogalma, Kérdései, Fokozása, Helyesírás: -ó, -ő végű, Helyesírás: -ú, -ű végű, Felsőfok elválasztása

Főnév vagy melléknév (ó-ő végű) - LearningApps

A melléknév helyes használata EmlékeztetőA melléknév helyesírása A KIEJTÉS elve érvényesül: - a melléknév végén mindig hosszú az ó, ő, ú, ű: bordó, előkelő, savanyú, jóízű. - a melléknév végén.. b) ö - ó ő hangok írása - a -ból, -ből, tól, -től, ról, -ről ragokban az -ó, -ő mindig hosszú házból, erdőből; asztaltól, széktől; autóról, őzről - a -szor, -ször ragokban az -o, -ö, mindig rövid háromszor, ötször - a -kor ragban az -o, mindig rövid ötkor, hatkor,hétkor, nyolckor, akkor. c) -h végű szava Az -ó/-ő végű mellékneveknél is előfordul ingadozás annak megfelelően, hogy az emberek nyelvérzéke nem mindig biztos abban, hogy toldalékolt tövekről van-e szó. Például a mohó melléknévnek előfordul mohók és mohóak többes számú alakja is Ennél is nehezebb annak eldöntése, hogy egy -ó/-ő vagy -t/-tt végű szó melléknévi igenév vagy melléknév‑e. Itt többnyire segít, ha megfigyeled, hogy fokozható-e a szó . Míg a melléknevek fokozhatók , az igenevek nem Nyelvtan: 10 db. főnév -ó -ő végű. 10 db. melléknév -ó -ő végű. 5 db. számnév -ó -ő végű. 5 db. ige -ó -ő végű. 5 db. melléknévi igenév -ó -ő végű. Emelt matek:tk 136/1, 2 k

3 - Budapest University of Technology and Economic

Az -ól, -ől végű névutókban mindig hosszú az -ó, -ő. alól, mellől, elől, felől 2.) Az -ul, -ül végű névutókban mindig rövid az -u, -ü. alul, hátul, belül, felül, mögül, keresztül, nélkül 3.) A legtöbb névutóban hosszú a szó végi tt (ha magánhangzó van előtte) alatt, fölött, között, mögöt A magyarban a ragozott ige idejéhez képest a melléknévi igenév kifejezhet egyidejűséget, előidejűséget, vagy utóidejűséget. Az egyidejű igenév, lehet vagy - ó/-ő, vagy - t végű, attól függően, hogy a módosított főnév a potenciális mellékmondat alanya vagy a tárgya-e, azaz az igenév aktív, vagy passzív

Olasz melléknévi igenév - folyamatos és befejezet

Melléknév. A többszófajúság ismert példái a színek, a népek és a nyelvek nevei, egyes testi állapotok, és az anyagnevek, amelyek főnevek is. A két mássalhangzóra végződő vagy -ít végű igetövekhez -a vagy -e kötőhang kapcsolja a képzőt. Példák: (hall → hallani, folyamatos: aktív; képzője -ó/ő. Az s végű melléknevek fokozott alakjaiban nem kettőzzük meg az s-t, (szóelemzés elve) : élesebb, okosabb.A friss szó tövében hosszú az ss, ezért fokozva: c) frissebb. d) Írd le a fenti melléknevek -an, -en ragos alakjait! élesen, okosan, frissen Az s végű melléknevek -an -en ragos alakját is a szóelemzés szerint írjuk, tehát nem kettőzzük meg a - A szavak végén az ó és az ő mindig hosszú, akár képzett, akár képző nélküli alakokról van szó. (52.) Szükséges előismeret: a helyesírási szabály. Példaszavak: vessző, háló, ernyő, kakaó (holló az összerakott képen, Mátyás király címerében) Utasítások: - Dobjátok a kosárba a helytelen alakokat Ha t végű igéhez -at, -et vagy -tat, -tet képző járul, Az új melléknév mássalhangzóját jelzős kapcsolatoké, valamint a tőszámnévi előtagú, képzővel ellátott utótagúaké kivétel nélkül, az -ó, -ő képzős igenévi előtagúaké csupán bizonyos esetekben [vö. 118.] A Klára által idézett ajtójai tehát ebbe a sorba illeszkedik. Csakhogy ebben van még egy csavar: sok -ó/-ő végű szótőnek (a tövek korábbi alakjainak maradványaként) van más tőváltozata is. Nem az egészen kivételes, v-vel bővülő tövekre gondolok (pl. ló ∼ lovat, hó ∼ havat), hanem az olyanokra, mint az erdő: ezeknek van egy rövid -a/-e végű tőváltozatuk is.

PPT - Helyesírási gyakorlatok az interaktív táblán

Milyen -só -ső végü melléknevek vannak

Melléknév - FK Tudá

  1. port a -tyú/tyű végű igeneveké: ezek akkor jönnek létre, ha -t-re végződő igetőhöz járul az igenévképző (sarkantyú, kesztyű 'tkp. kéz + tevő'). a leggazdagabb cso-port az -ó/-ő képzősöké, a képző eme változata máig produktív. Jelentésében
  2. Az eseményeket, előzményeket gyakran drámai párbeszédekből és lírai monológokból ismerjük meg Melléknév csoportosítása 4.osztály. Melléknév csoportosítása 4.osztály. 2632. Gruppenzuordnung. Főnév vagy melléknév (ó-ő végű) (magyar népmese nyomán) Főnevek a szövegben - Ludas Matyi (magyar népmese nyomán) 1124
  3. Ó,Ő,Ú,Ű végű melléknevek online worksheet for Grade 4. You can do the exercises online or download the worksheet as pdf
  4. dig hosszú (sűrű, alsó, hosszú, keserű) • az s-re végződő melléknevek kiejtése és írása különbözik (kisebb, pirosabb) • az -i melléknévképző
  5. A klasszikus nyelvtan szerint itt inkább -ó/-ő végű igenév kellene: kormányzó, működő, induló, tartozó — ám már úgy érezzük, ezek túlzottan jelen idejűek, a leírt esemény viszont a múltban történt, s ezt a -tt jobban kifejezi
  6. ek a régi neve jelen idejű, ma folyamatosnak nevezik, de én egyidejűnek fogom hívni. A harmadik pedig az -andó/-endő végű, régen jövő idejűnek hívták, ma beállónak, én pedig az utóidejű nevet fogom használni. Egyik elnevezéssel se vagyok teljesen elégedett, de az.
  7. Ennél is nehezebb annak eldöntése, hogy egy -ó/-ő vagy -t/-tt végű szó melléknévi igenév vagy melléknéve. Itt többnyire segít, ha megfigyeled, hogy fokozható-e a szó. Míg a melléknevek fokozhatók, a valódi igenevek nem. Van például számító és még számítóbb ember, de nincs az eredményt számítóbb tanuló

Ó-t a-val, ő-t e-vel váltakoztató tövek (v. hangszínt és időtartamot váltakoztató tövek) A szótári alak végső hangja ó vagy ő és ez a melléktőben a vagy e hanggal váltakozik. Így itt is két tőváltozat van (ajtó à ajtó-, ajta-; mező à mező-, meze-) Nyelvtan - 3. osztály. Nyelvtani ismeretek harmadik osztályosok számára a kijelentő, kérdő, felkiáltó, óhajtó és felszólító mondatokról, a rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavakról, valamint az igenevekről Mesterséges képzők. Külön csoportot alkotnak a mesterségesen létrehozott képzők. Közös jellemzőjük, hogy a nyelvtörténet korábbi korszakaiban nem ezt a szerepet töltötték be, hanem általában szóvégződések voltak, csupán a 19. századi nyelvújítók alkalmazták őket képzőkként. Leggyakrabban ráértés (adaptatio. abszurd - absurdo. adakozó - caritativo. agyagos - barroso. akaratlan - involuntario. akaratos - obstinado. aktív - activo. alacsony - bajo. alacsonyrendű - inferio

A szóvégi ú és ű Mifi Magazi

Főnév Melléknév Számnév d) Másold le a szöveg toldalékos szavait! Másold le a fenti versrészletből az -ó, -ő végű szavakat! c) Gyűjts -ó, -ő végű főneveket! Varga Katalin Gyermekversek című költeményéből idézünk. Figyeld meg a tűz és a víz szavakban az í-ű időtartamának változását bármilyen -ó/-ő képzős melléknévi igenév + szakosztály: mindig (a rossz megoldás oka: közös mint főnév; most már csak melléknév); a kerekes + székes + kézilabda bemenetre adott válaszok közül a *kerekesszékes-kézilabda a valamilyen mássalhangzó + -d végű igéknél (pl. mond, küzd, old) egyértelműsít, hogy. Közmondások értelmezése, másolása ny végű igék 55. nyelvek, nyelvcsaládok nevének kezdőbetűje 147.-nyi képzős melléknév mint jelzős szerkezet utótagja 108., 117. c), 119. nyomósító szerepű melléknévi jelző 109. ó váltakozása o-val idegen szavakban 28., 206. o váltakozása u-val 25

Participio activo (vagy de presente) (Jelen idejű vagy folyamatos melléknévi igenév) - Hagyományosan az -nte (-ante, -ente, -iente) végződésű igealak, amely a magyar '-ó, -ő' végű folyamatos melléknévi igenévnek felel meg. A modern spanyol ragozási rendszernek már nem képezi részét, mivel az igék többségénél. - Tárgy + -er végű főnév: he smokes cigars Þ a cigar smoker dishwasher songwriter - Inges alak + tárgy: drink the water Þ water for drinking Þ drinking water cooking apple reading room . á l l í t m á n y + h a t á r o z ó - Inges alak + (elöljárós szerkezettel kifejezett) határozó: to drink OUT OF A CUP Þ a cup for drinking.

41 A szóvégi ó, ő jelölése 42 A szóvégi ú, ű jelölése -dul, -dül végű igék helyesírása 87 Az igék kijelentő és felszólító módjának megkülönböztetése 89 A múlt idejű igék helyesírásának gyakorlása 91 A műveltető igék helyesírása 119 A melléknév helyesírása 119 Melléknévképzés 119 A. A melléknevek helyesírása A melléknevek helyesírása (ó, ő, ú, ű végű melléknevek, j-ly pótlása, mássalhangzók hosszúsága). Mondatok, szövegek kiegészítése melléknevekkel. Tematikus szógyűjtések párban, csoportban szabályokat. Tulajdonnevek, ragos főnévi alakok, -ó, -ő, -ú, -ű végű főnevek, - ít, -ul, -ül végű és a kiejtéstől eltérő írásmódú igék, -s végű toldalékos melléknevek írása. A j hang biztonságos jelölése a tanult szófajok körében

Angol melléknévpárok -ed és -ing végződésse

Video: 6. osztály - Heni néni honlapj

A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása 2015. augusztus végén jelent meg. Csak kisebb változásokat hozott az előző, 1984-ben kiadott 11. kiadáshoz képest. Ezek alapvetően az alábbi típusokra bonthatók: Változások a szabályozásban. Eddig szabályozatlan kérdések szabályozása (g) -ó/-o. Az -ó/-ő képzővel igéből eseti cselekvő vagy eszköz jelentésű főnevet képzünk: sportoló, író, ásó, evező. Az 'eseti cselekvő' jelentés intézményesülhet: ha muszáj, ma én is lehetek futő (eseti jelentés) > fűtő vagyok (foglalkozásom fűtő, intézményesült jelentés) -nyi képzős melléknév mint jelzős szerkezet utótagja 108., 117. c), 119. nyomósító szerepű melléknévi jelző 109. ó váltakozása o-val idegen szavakban 28., 206. o váltakozása u-val 25. a) o, ö végű idegen szavak toldalékolása 216. a)-ó, -ő képzős igenévi jelző 112.-odik, -ödik igeképző 36.-ódik, -ődik igeképző 36 (Tulajdonnevek, ragos főnévi alakok, -ó, -ő, -ú, -ű végű főnevek, -ít, -ul, -ül végű és a kiejtéstől eltérő írásmódú igék, -s végű toldalékos melléknevek írása.) - Újabb 20-30 szóban a j hang biztonságos jelölése a tanult szófajok körében. - Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóa (158) Melléknév képzése az -Ó képzős melléknévi igenévből [PART V + Ó] → [ADJ [PART V + Ó]] Feltétel: V-nek az alanya kezdőpont szerepű, egy további vonzata pedig experiens szerepű. (b)-t, -Vtt. A képző változatainak eloszlása megegyezik a múlt idő jelének eloszlásával

Melléknév - Szerencsekeré

amelyet -ó, -ő végű melléknévi igenevek önmagukban fejeznek ki, pl. tanító, szerelő, hegesztő, utcaseprő, eladó, feltaláló hagyományosan szintén férfiakra értelmeződik. Amikor azután jelentős időeltolódással a nők is beléptek a munkaerőpiacra, a férfiakr F ő n e v e k (a) igei eredetű szót is tartalmazó összetételek a l a n y + á l l í t m á n y. tárgy + -er végű főnév: he smokes cigars melléknév / határozó + 3. alak (mnévi igenév): it is frozen quick. Melyik melléknév van egyeztetve a gēns főnévvel? a) magna b) naturalia c) omnēs d) suus 7. Magyarra -ó, -ő képzős folyamatos melléknévi igenévvel, Magyarra -t, -tt végű befejezett melléknévi igenévvel,.

lóra, lótól; kőnél, kőhöz stb.), tehát az egyszótagú, hosszú -ó, -ő végű szavainknál általában a testesebb esetragok a szótári tőhöz, az egyalakú, ősmagyar korban vagy azt megelőzően kialakult esetragok pedig a v-s tőhöz járulnak. 8. A mai magyar nyelvben vannak igék, amelyek a múlt idő jelét kétféle A folyamatos melléknévi igenév (participio activo) végződése -ar végű igék esetén -ANTE, -er és -ir végű igéknél -ENTE vagy -IENTE. Ezek ma már önállósult melléknevek vagy főnevek, így a ragozási táblázatokban nem szerepelnek. Fordítása megegyezik a magyar folyamatos melléknévi igénévével: -ó, -ő. Rövid i re végződő szavak 10.4. Idegen nevek, szavak írása és toldalékolás . Az i-re végződő helységnevek -i képzős alakja egyetlen i-re végződik, de a szó kis kezdőbetűsre változik: helsinki Ha az -i képző egyelemű, y-ra végződő idegen helységnevekhez járul, s az y nem szokatlan, bonyolult betűkapcsolat utolsó betűje, a képző kötőjel nélkül kapcsolódik a.

A melléknév helyes használata - Anyanyelv felsősöknek 6

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ - SZÓBELI (2012. DECEMBER 8.) 4. osztály Megoldások és pontozási útmutató 1. feladat (2 pont):Gyűjtsétek össze a lehető legtöbb (de legalább öt) szót vagy kifejezést, amely a sír igével rokon értelmű! Pontozás: Összegyűjtött öt szóért, kifejezésért 1 pont, további háromért vagy többért 2 pont Könyv: Nyelvtan, helyesírás, fogalmazás - Tankönyv 6. osztály - Lerchné Dr. Egri Zsuzsa, Németh György, Dr. Adamik Tamásné, Nikolényiné Gáti Edit. befejezett melléknévi igenév - e-nyelv . MTA SZTAKI online szótár. Magyarország legkedveltebb szótár szolgáltatása ; Befejezett melléknévi igenév: ein gedeckter Tisch 88 SCHLUSS-TAKT: Wohnen für Hilfe Lektion 7 Abistress 90 TAKT A Lerntipps Ötletek a tanuláshoz Tanulási szokások 92 TAKT B Rund ums Abi Készülés az érettségire Vizsga-stressz Magyar, ill. német / osztrák. port a -tyú/tyű végű igeneveké: ezek akkor jönnek létre, ha -t-re végződő igetőhöz járul az igenévképző (sarkantyú, kesztyű 'tkp. kéz + tevő'). a leggazdagabb cso- port az -ó/-ő képzősöké, a képző eme változata máig produktív ; li végű szavak. - Hoxa.h . t h-tlan

5. osztály - Heni néni honlapj

(a+b=c) aludttej, holtpont, nyúltagy - ha a jelzett szóban melléknév helyett főnév áll, többnyire külön gyermek király, rongy alak, rendőr százados, csuda jó, kutya hideg, DE! akácerdő, fenyőfa, fiúgyermek, vendégművész, diáklány - az anyagnévi jelzős kapcsolatok egybe aranygyűrű, faburkolat, gyapjúszál, kőfal. Rokon értelmű szavak segítségével mindent kifejezhetünk erősebben vagy gyengébben, világosan vagy leplezve, durván vagy szépített alakban. A főbb esetek a következők: 1. A leplezés. Úgy választjuk a kifejezést, hogy az mintegy leplezze a rideg valóságot, amelyet titkolni kívánunk, s szavainkkal inkább csak sejtetünk Mozaik Kiadó - Szeged, 2013 Magyar nyelv 5 Sokszínû Lénárd Judit Bernáth Magdolna Patonainé Kökényesi Katalin MMS-2362_nyelvtan_5_bemutato_2013.indd 3S-2362_nyelvtan_5_bemutato_2013.indd 3 22013.03.05 magyar á é í ó ö ő határozatlan {melléknév} volume_up. határozatlan (és: bizonytalan, korlátlan) volume_up. indefinite {mn} more_vert. open_in_new Link to Hunglish Corpus; warning Request revision - határozatlan vagy határozott időre alkalmazzák a C. vagy D. kategóriába tartozó személyzetet A(z) tompa orrú hajó szó fordítása az ingyenes angol szótárban és sok más szó angolul

Nyelv és Tudomány- Főoldal - A nyitótövekrő

hangzó, mert az nem más, mint az igenévképző-ó,-ő, ehhez járult aztán még a melléknévképző-s is. 57. A mutatónévmás hiányzik az alábbi idézetekben: Mindenütt tért nyer [az] a felfogás, hogy a kisembereknek nemcsak a politikai szabadságát, hanem a gazdasági szabadságát is meg kell adni (M. Nemzet 1942. X. 17..) 2.4.3. A birtokjel A főnév alapalakjához (szótári alakjához) kapcsolódik, csak a szokásos a ® á e ® é változás megy végbe az -a, illetve -e hangra végződő tövekben. Kapcsolódhat a többes számú alakhoz, valamint a birtokos személyragos alakokhoz is A magyar nyelv értelmező szótára. ZSUFA [3] ZSÚFOL. ZSUFAFAKÓ melléknév ( tájszó ) Olyan <ló>, amelynek fakó szőre halványsárgába megy át; sárgás fakó. [A nótárius] lova zsufafakó: felteszi hátára a nyerget A dz végű tőszavaknak is általánosabb a kötőhangzós változatuk: edzetek, pedzetek, de hallottunk már edztek formát is. A dz végű képzett igékből viszont inkább kötőhangzó nélkül jön létre ez az alak, és a kötőhangzós egészen szokatlan lenne: csókolództok, dörgölődztök, hallgatództok, leledztek stb

Nyelvtan 6. - Balástya Iskola - Digitális tanren

Ficha online de Ó,Ő,Ú,Ű végű melléknevek para Grade 4. Puedes hacer los ejercicios online o descargar la ficha como pdf A SZÓKÉPZÉS . I. Elméleti segédanyag . A képzők csoportjai az alapszó és a származékszó szófaja szempontjából (A magyar nyelv könyve főszerk. Mint melléknév először csak Faludinál kerül elő: Az ilyenek hasonlóságára egyes új összetett eszköznevek úgy keletkeztek, hogy az előtagot egy-egy l-végű igéből vagy -l-ó, l-ő végű igenévből következtették ki s az így elvont szót nyomban az összetételben alkalmazták: kereszt-víz. Tehát pl. államrendőrség [d-ő] nem azt jelenti, hogy a szó az államrend és az őrség összetétele (hiszen állam és rendőrség az alkotó tagjai), hanem azt, hogy a 3. és a 4. szótag határán másképpen kell a szót elválasztani, mert megkülönböztetjük benne a rendőr összetétel tagjait

- a főnév és a melléknév fogalma; ó. és az . ő. mindig hosszú, akár képzett, akár képző nélküli alakokról van szó. (52.) Szükséges előismeret: a szó utolsó magánhangzója. Kiemelt képek végű szavak kezdőbetűiből szóalkotás (írás a táblán A 3. pont tesztje így is leírható, ha az -ó/ő végű igenevet ki lehet cserélni egy -ás/és (-at/et) végű főneves szerkezetre, akkor azt rendszerint - vagyis, ha nincs a kivételi listán - egybeírjuk*. Így megkülönböztetőképesség = megkülönböztetésre való képesség Magyar: ·A magyar lenni létige egyes szám 3. alakja.· A van igealak kifejezhet létezést, állapotot, birtoklást, valaminek a mennyiségét vagy mértékét, valamilyen tulajdonság jelenlétét vagy tagadószóval éppen a hiányát fejezhetjük ki vele.··Régies vagy népies szóhasználatban a van szó a vagyonra is utalhat

A csárdanevekben egyedül álló -ás végű Kutyakaparás a névhasználók számára bizonyára szokatlannak tűnt a folyamatos melléknév igenév képzője váltotta fel. Az -ó, -ő képző számos csárda- és kocsmanévben megtalálható (Búsintó, Csepegtető, Dübörgő. Melléknév óravázlat 4 osztály. 4. osztály Óravázlat Nyelvtan tavasz május. 204.TM Tudorka magazin azonos című 42-43. oldalához, valamint a Pedagógus Kiadás 21. oldalához.Letöltés. Hasonló segédletek keresése. Év végi felmérő magyar nyelvtanból (B csoport) 4. osztály Nyelvtan.Írd le a következő melléknevek felsőfokú alakját

findusz - G-Portá

Az -ó/-ő, -os/-es/-ös/-s képzőknek felel meg: FŐNÉV/(IGE) MELLÉKNÉV danger veszély dangerous veszélyes delicacy finomság delicious ízletes, élvezetes fame hírnév famous híres hazard kockázat hazardous kockázatos mystery rejtély mysterious rejtélyes nerve ideg nervous ideges previous előző, előzetes to vary változik. Igekötős, valamint különféle idejű igék helyesírásának gyakorlása. Tulajdonnevek, ragos főnévi alakok, -ó, -ő, -ú, -ű végű főnevek, -ít, -ul, -ül végű és a kiejtéstől eltérő írásmódú igék, -s végű toldalékos melléknevek írása. Újabb 20-30 szóban a j hang biztonságos jelölése a tanult szófajok körében A jelen idejű melléknévi igenév (il participio presente) megfelel a magyar -ó, -ő képzős melléknévi igenévnek. Mondatrövidítő szerkezet, gyakran használják a ragozott igealak helyett. Képzése: -are, és -ere végű igék esetében a szótőhöz tesszük az: -ante. -ire végű igéknél az: -ente végződést 202. Az egymással érintkező nyelvek mindig adnak át egymásnak, és vesznek át egymástól közszavakat is, tulajdonneveket is. a) Az idegen eredetű közszavak idő múltával jövevényszavakká válhatnak, azaz olyannyira meghonosodhatnak, hogy más nyelvből való származásuk feledésbe merül. A jövevényszavakat ezért mindig magyarosan írjuk nem tettünk különbséget az a-á, e-é, i-í, o-ó, ö-ő, u-ú és az ü-ű betűpárok között. a címszavak között vannak olyanok, amelyek teljesen azonos alakú-ak, de egy indexszám megkülönbözteti őket: guba 1, guba 2; szín , szín. Ezek azonos alakú, de jelentésükben különböző szavak, homonimák

Toldalék, pl. -ó/ő vagy -gat/get felvétele során ezek egy részében is torlódnak a msh-k, az -og/eg/ög mgh-ja kiesik. 1 kivételtől /zizeg/ eltekintve, a 101 felgyűjtött /C/VC-Og igében a torlódás mindig bekövetkezik, ha a C2 helyen L, R, /N/, J, Ly, Z vagy Zs msh. áll /26 eset/, a többi 75 tő esetében pedig soha Ima melléknév. A melléknév 6 foglalkozás; A melléknév szerepe a beszédben és írásban. ú, ű végű melléknevek, Fogalom meghatározás. ú, ű végű melléknevek. Tananyag ehhez a fogalomhoz: A melléknév szerepe a beszédben és írásban. melléknév. Fogalom meghatározás. melléknév A melléknév szerepe a beszédben.Eszköztár: A melléknevek használata a beszédben. Arra a kérdésre, hogy ki tud j végű szavakat , csak azt válaszolhatom , bárki. Ha nem jut eszedbe j végű szó , akkor esetleg aj,-ej vég. Mondj még példákat az -ő- re és az -ó-ra végződő becenevek közül! Írj egy-egy mondatot a szavakkal! Milyen ó és milyen ő áll a szavak végén? Folytasd a sort, ameddig lehet: bőr.

Magánhangzók tekintetében ó, ő és éhelyett ugyanúgy hangozhat uo, üö, ië, mint ou, öü, ëi, á-juk és é-jük a Dunántúli típushoz hasonlóan nyílt. Egyes területek, mint Csík megye környéke ë, é-ző, míg Udvarhely ö, é -ző: - ögyél, vöttem, kendör, Háromszék pedig e. A jelen idejű melléknévi igenév (il participio presente) megfelel a magyar -ó, -ő képzős melléknévi igenévnek.Mondatrövidítő szerkezet, gyakran használják a ragozott igealak helyett. Képzése:-are, és -ere végű igék esetében a szótőhöz tesszük az: -ante-ire végű igéknél az: -ente végződést végű igékhez. Vannak különleges helyesírású igék, ezek másképp viselkednek, ha toldalékoljuk őket. melléknév. tulajdonságot, ismertetőjegyet, valahonnan való származást, valaminek a meglétét vagy hiányát (stb.) kifejező szófajta. Például: 'ó, ő' képzővel (folyamatos) például.