Home

Kötési energia feladatok

FELADATOK Egyszerű választás Mekkora H 2 (g) + Br 2 (g) 2HBr (g) reakcióhő az alábbi kötési energia értékekből? H H Br Br H Br : 436 kJ/mol 193 kJ/mol 366 kJ/mol: 263 kJ/mol-263 kJ/mol-103 kJ/mol; Számítsd ki a cseppfolyós víz képződéshőjét a kötési energiák felhasználásával! segítség 1. segítség 2.. A feladat ismertetése. A fajlagos kötési energia tömegszám függésének értelmezése kisméretű magok esetén. Az ábra segítségével ismertesd a a magfúzió folyamatának energiatermelési folyamatát! A fajlagos kötési energia Milyen gyakorlati felhasználása van a két folyamatnak A feladatok megoldásához használatos kötési energia értékek Kötés Kötési energia (kJ/mol) Kötés Kötési energia (kJ/mol) Kötés Kötési energia (kJ/mol) H -O 459 S=O 522 H -I 295 H -H 432 N=O 607 H -S 363 O=O 494 N -O 201 S -S (S 8) 226 N≡N 942 I-I 148 H-N 386 S-O 364 Hidratált io A kötési energia . Az 1 nukleonra jutó átlagos kötési energia: . A tömegcsökkenés . SEGÍTSÉGKÉRŐS FELADATOK. A tömeghiány . A kötési energia . Így egy nukleonra kötési energia jut. A stabilabb, mert 1 nukleonra jutó kötési energiája abszolút értékben nagyobb , mint a -é . A bomlási folyamat egyenlete:

Kémia - 7.hét - feladato

  1. A 226Ra-mag kötési energiája nukleononként 7,7 MeV. A szabad proton és neutron nyugalmi energiája átlagban 940 MeV. Mekkora a rádiummag nyugalmi energiája? Mekkora a plutónium maghasadásakor bekövetkezó tömeghiány, ha a 14 felszabaduló energia 9,232 10 * Számítsa ki a 47 Ag-mag egy nukleonra es6 átlagos kötési energiájá
  2. A kibocsátott foton energiáját a két pályához tartozó energia különbsége adja: = 3∙108 2,47∙10151 −7 = UV tartomány. Kötési energiával kapcsolatos feladatok. Határozzuk meg a hélium atommagjának a kötési energiáját a tömegdefektus alapján, ha ismerjük a héliumatommag pontos tömegét m He.
  3. ‐ kötési energia ‐ amorf és kristályos állapot ‐ kristályrácsok Gyakorlati feladatok ‐ elemi állapot megfelelő képlettel történő leírása (molekuláris: H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2, Br 2, I 2, P 4, S 8, nemesgázok egyatomos molekulákat alkotnak, többi elemi állapot a perióduso
  4. Egy atommag kötési energiáján azt az energiát értjük, melynek befektetésével az atommag egymástól távol lévő, szabad nukleonokra bontható fel. A kötési energia jele: E. k. Az energia-megmaradás elve szerint a szabad nukleonok atommaggá való egyesülésekor (fúziójakor) a kötési energiának megfelel
  5. • A feladatok megoldására 120 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A kötési energia megadja A) 1 mol anion töltést okozó elektronjának eltávolításához szükséges energiabefektetést. B) 1 mol anyag szabad atomokká alakításához szükséges energiabefektetést
  6. 4. 70.óra. Amagerők Egy részecskére jutó kötési energia: A mag teljes kötési energiáját ha szét-osztjukamagotalkotónukleonokközött.
  7. esetleg segíteni az itt felsorolt feladatok valamelyikében! Ha véletlenül nem, még akkor is ki tudod tölteni az alábbi linken található kérdőívet, amiért szintén rendkívül hálás vagyok! Őszintén köszönöm, ha a kötési energia 18,8 kJ/mol? Adatok

A feladatlap megoldásához összesen 120 perc áll rendelkezésére. Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét! Kisebb, mert a mag létrejötte során a kötési energiának megfelelő energia szabadul fel. B) Nagyobb, mert a protonok taszító hatása miatt besugárzásnak kell elősegíten Feladat • Tk/143/2,3. • Csernobil: 1986. ápr. 26. A RADIOAKTIVITÁS HATÁSA • Sugárzás és anyag: - egy része vagy egésze elnyelődik - az atomokat, molekulákat ionizálja (kiüt elektronokat, vagy akár egy teljes atomot) • A kötési energia szabadul fe való bontásához szükséges energia az atommag kötési energiájának abszolút értéke. (4 pont) (Amennyiben a jelölt felírja a kötési energia és a tömegdefektus kapcsolatát leíró képletet, valamint képlettel értelmezi a tömeghiány fogalmát, a feladat első felére a 4 pont megadható, a második felére 1 pont adható. A kötési energia is tömeget képvisel, de mennyit? A feladat szerint MINDEN nukleonra (neutronra és protonra)7,9Mev=7 900 000ev kötési energia jut. Mekkora ennek az energiának a tömege? Először át kell váltani az ev-ot J-ra, az előző feladatban megadott módon, majd meg kell szorozni 92-vel, mert ennyi a nukleonok száma a magban

Fizika - 28. hét - Megoldások - sulinet.h

Hogyan kell megoldani ezeket a fizika feladatokat

Feladat: Mekkora a tömegdefektus és a kötési energia a Fe-56 nuklidokra? 1u=1,6605·10-27 kg mp=1,6726·10-27 kg mn=1,6749·10-27 kg Egy nukleonra eső átlagos kötési energia A=20-180 között =8-9 MeV Az ábráról látható, hogy a kötési energia nem növekszik határtalanul, hanem telítésbe megy - ami a magerők rövid hatótávolságának a következménye. A legstabilabbak az A = 60 körüli tömegszámú atommagok, pl. a vas, míg a kötési energia csökken mind az alacsonyabb, mind pedig a magasabb tömegek tartományában A kötési energia az az energia, amely két atom közötti kötés felszakításához szükséges egy molekulában. A kötött rendszer alacsonyabb helyzeti energiával rendelkezik, mint a részei; ez tartja össze a rendszert. A szokásos megállapodás az, hogy ehhez egy pozitív kötési energia tartozik.. Általánosságban a kötési energia azt a munkát jelenti, amelyet a rendszert.

30. Az atommagok belső szerkezete, kötési energiája. A ..

Modern fizika - Segítsetek légyszi, hiába számolom az

Kötési energia. Molekulák polaritása. Az elméleti anyaghoz kapcsolódó gyakorla-ti feladatok 4. Anyagi halmazok jellemzői. Gázhalmazállapot, állapothatározók, állapotegyenletek, gáztörvé-nyek. Folyadék és szilád halmazállapot, típusai, tulajdonságai. Az elméleti anyaghoz kapcsolódó gyakorla-ti feladatok 5. Rendszertípusok EMELT SZINTEN: Reakcióhő és képződéshő kiszámítása kötési energia, rácsenergia, hidratációs energia, ionizációs energia, elektronaffinitás felhasználásával, ill. egyszerű körfolyamat segítségével. Bővebben. 6. Kémiai egyensúly. Csak EMELT SZINTEN: Egyensúlyi állandó kiszámítása az egyensúlyi koncentrációkból Oktatási Hivatal érettségi feladatok a(z) Atomfizika fejezethez. netfizika.hu Tanulni, tanulni és újra csak tanulni! Kapcsola energia: = = 2 2 2 s m J kg Ek M c, ahol c a fénysebesség: s km s m s m c = 9,8 10 6 0 10 6 = 0. A M-nek megfelelő E k-t kötési energiának nevezzük. Ez az energia szabadulna fel, ha egy atomot elemi részekből raknánk össze, ill. ekkora energia kell az elemi részekre bontáshoz. í nukleonra eső kötési energia, a fajlagos kötési.

Moden fizika példatár 3. Megjelent a Simon Péter - Szabó Attila: Modern fizika c. feladatgyűjtemény 3., bővített, javított kiadása. A feladatgyűjteményt a szerzők újabb feladatokkal és feladatok megoldásaival egészítették ki 4 egy nukleonra jutó kötési energiája 1,128 pJ. Mekkora a Be atommag tömege és kötési energiája? m 1,6724 1027kg p , 27 mn 1,6747 10 kg. 5. Az 235U 92-atommag tömege 390,3 10 27kg. Mekkora az atommag kötési energiája? Mekkora az atommagban az egy nukleonra jutó kötési energia Feladatok: új üzleti lehetőségek felkutatása az adott területen; jelentős helyi energia fogyasztó cégek és intézmények felkeresése; közreműködés az ajánlatadási és szerződés kötési folyamatban; saját ügyfélkör látogatása, rendszeres kapcsolattartás a kiemelt ügyfelekkel; ügyfél látogatási terv végrehajtása kötési energia. Az atomi energia egysége egyenlő azzal a kinetikus energiaváltozással, amelyet 1 V gyorsítófeszültség hatására egy elektron szerez, ez az elektronvolt (eV) 1. feladat Függ az egyének anyagi helyzetétől, a társadalmi, a műszaki és a gazdasági fejlettség szintjétől

A hidrogénmolekulában nagy a kötési energia. Molekulái között erős másodrendű kötések működnek. Diffúziósebessége nagy. Egyes fémek jól oldják. 02. Az alábbi anyagok közül melyikkel nem lép reakcióba a hidrogéngáz? (1 helyes válasz) nátrium. argon. kén. oxigén 47. Nukleáris kölcsönhatás, kötési energia 48. A természetes radioaktív sugárzások Kísérlet: Radioaktív sugárzások kimutatása: Elektroszkóp kisülése (lassú) GM-csöves detektálás 49. A radioaktív bomlás törvénye 50. Gyakorlás Gondolkodtató kérdések és feladatok. 51. Számonkérés

6. Hogyan számítható ki a kötési energia? Húzd alá a helyes válaszokat! Az atommag tömege szorozva a fénysebességgel. A tömeghiány szorozva a fénysebességgel. A tömeghiány szorozva a fénysebesség négyzetével. A protonok és neutronok össztömege szorozva a fénysebesség négyzetével A kötési energia fogalma, az egy nukleonra jutó kötési energia kiszámítása: 1 + 1 pont. A MeV mértékegység eredetének és átváltásának meghatározása: 1 + 1 pont. A vas legnagyobb abszolút értékű (minimális) fajlagos kötési energiájának felismerése, utalás a vas atommag stabilitására: 1 + 1 pon

Kötési energia 37 Részecskegyorsító berendezések 38 Természetes radioaktivitás. Bomlási sorok 39 MEGOLDÁSOK 43 1. A speciális relativitás elmélete 45 2. Atomfizika 56 3. Kvantummechanika és magfizika 68 TÁBLÁZATOK (Majoros László) 73 OA. 1150 dióda karakterisztikái 75 OA. 1150 dióda műszaki adatai 7 Az atommag stabilitása - egy nukleonra jutó kötési energia 19. A gravitációs mező - gravitációs kölcsönhatás 20. Csillagászat - távcső készítése. 1. tétel Newton törvényei Feladat: A rugós ütközőkkel ellátott kocsik és a rájuk rögzíthető súlyok segítségével tanulmányozza a rugalmas ütközés. egyszerű kémiai számítási feladatok megoldása megfigyelések, összehasonlítások a természettudományos érvelés alapelvei (feltevés megfogalmazása, információk forrásainak jelölése, megbízhatóságuk kötési energia fogalma, mértékegysége Gondolkodási művelet Értse az egyszeres és a többszörös kötés. 2) Potenciális energia és potenciál, az elektrosztatika első alaptörvénye, konzervativitás, a 6* és 7-es feladat. Ponttöltés tere és potenciálja. 3) Dipólusokra ható erő és forgatónyomaték, dielektrikumok, polarizáció, elektromos indukcióvektor Egyszerű feladatok Bonyolultabb összetett példák 3. alkalom: Közép szint Emelt szint Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgások Az atommag felépítése, kötési energia, tömegdefektus. - Magátalakulások, radioaktív bomlások, maghasadás, láncreakció

Kísérleti Magfizika - Dr

Feladat: Elemezze és értelmezze a mellékelt ábrán feltüntetett bomlási sort! 18. Az atommag stabilitása - egy nukleonra jutó kötési energia Forrás: Mozaweb Feladat: Az alábbi grafikon segítségével elemezze, hogyan változik az atommagokban lévő nukleonok kötési Emeltszintű érettségi feladatok témakörei (2004-2020) KINEMATIKA Elmozdulás, sebesség, gyorsulás vektorok Mozgási energia Gravitációs (g-vel) és rugalmas helyzeti energia Hooke törvény, rúgók párhuzamosan és sorosan kötési energia Antirészecskék, szétsugárzás Hidrogén és atombomba (Teller, Wigner, Szilárd). 1.2. Definíció Kötési energia: Egy részecske kötési energiáján azt az energiát értjük, amit ahhoz kell befektetni, hogy az adott részecskét a kötésből kiszakítsuk, és onnan végtelen távolra vigyük. 1.3 18. AZ ATOMMAG STABILITÁSA - EGY NUKLEONRA JUTÓ KÖTÉSI ENERGIA Forrás: Mozaweb Feladat: Az alábbi grafikon segítségével elemezze, hogyan változik az atommagokban lévő nukleonok kötési energiája az atommag tömegszámának változásával! Értelmezze ennek hatását a lehetséges magátalakulásokra - nukleáris kölcsönhatás, kötési energia - természetes radioaktivitás - a radioaktív bomlás törvénye - maghasadás, az uránatommagok hasadása - az atomerőmű - könnyű atommagok fúziója Csillagászat - csillagok születése, fejlődése - a világegyetem szerkezete - a Naprendszer Az osztályozóvizsga írásbeli vizsga

Érettségi feladatok DVD Pázmány Egyetem: A 2018 májusi érettségi dokumentumai: Vissza a főoldalra. A fizika szóbeli tételek kísérleteinek képei: 1. tétel: Lendület, ütközések Nukleáris kötési energia: 18. tétel: Nyomottvizes atomreaktor: 19. tétel: Nehézségi gyorsulás mérése Feladatok 29. Az elektron hullámtermészete.A kvantummechanikai atommodell 30. Az atommagok belső szerkezete, kötési energiája. A nukleonok kölcsönhatásai 30. Feladatok 31. A radioaktív sugárzások keletkezése és hatásai. Gyakorlati alkalmazások 31. Feladatok 32. A magenergia felszabadítása. Az atomerőművek villamosenergia. Feladat: Különböző tömegű súlyok felhasználásával vizsgálja meg egy rugóra rögzített, rezgőmozgást végző test periódusidejének függését a test tömegétől

Video: Kell-e félnünk a nukleáris energiától

Kötési energia - Wikipédi

Egy nukleonra jutó kötési energia. Másképpen kifejezve, a kötési energia [0,002388/2,01649] · 100% = nagyjából 0,1184%-a a teljes tömeghez tartozó energiának. Ennek 1,07·10 14 J/kg = 107 TJ/kg energiatartalom felel meg. Ide tartozó mennyiség még a fajlagos kötési energia, ami nem más, mint az egy nukleonra jutó kötési energia.Jele: ε Minél nagyobb az egy nukleonra. Atommag kötési energiája, Tömeg-energia ekvivalencia, Fajlagos kötési energia, Magreakciók iránya, Maghasadás, Magfúzió, Radioaktív bomlás, Bomlástörvény, Aktivitás, Radiokarbonos Gyakorlatok tematikája: A gyakorlatok tematikáját a szakonként eltérő blokkok tartalmazzák Könyv: Elméleti fizikai feladatok - Egyetemi tankönyv/A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletére - Békéssy András, Freud Géza, Marx György, Nagy.. 18. Az atommag stabilitása - egy nukleonra jutó kötési energia Gravitáció, csillagászat 19. A gravitációs mező - gravitációs kölcsönhatás 20. Kepler törvényeinek bemutatása bolygópálya-szimulációval Egyéb feladatok (Az A) és B) altémák közül csak egyet kell választani!) A) Szilárd testek hőtágulás kidolgozott feladatok . tömeg-energia ekvivalencia, eV mint új energiaegység . Feladatok megoldása a tömeg-energia ekvivalenciára . Fényelektromos hatás . magátalakulás, erős magerő, kötési energia . Egyszerűbb feladatok megoldása . Radioaktivitás . Radioaktív sugárzások, felezési idő, bomlási törvény.

A hátárfelületek. Az atommag stabilitása - egy nukleonra jutó kötési energia Feladat: Az alábbi grafikon segítségével elemezze, hogyan változik az atommagokban lévő nukleonok kötési energiája az atommag tömegszámának változásával! Értelmezze ennek hatását a lehetséges magátalakulásokra! Nevezze meg az a), b) és c. Magfúzió. Értelmezze a magfúziót a fajlagos kötési energia-tömegszám grafikon alapján. Legyen képes a magfúzió során felszabaduló energia becslésére a tömegdefektus alapján. Legyen tájékozott arról, hogy a csillagokban magfúziós folyamatok zajlanak, ismerje a Nap energiatermelését biztosító fúziós folyamat lényegét Természetesen a felkészülés nem nélkülözheti a nagyszámú feladat és a teszt megoldását, esszék írását, a tanulói kísérletek elvégzését és begyakorlását sem. Ehhez az előbbiekben említett feladatgyűjteményt, és a korábbi évek feladatsorait ajánljuk. fajlagos kötési energia. 16. Radioaktivitás . Radioaktív.

Csupa Kémia: FELADAT: A kovalens kötés

Érettségi dokumentumai

kötési energia, kötéshossz és kötéstávolság. A kötési energia egy mol molekulában, két atom közötti kötés felszakításához szükséges. A kötést kialakító atomok magjai közötti távolság a kötéshossz. A kapcsolódó atomok kötései által bezárt szög a kötésszög. A kovalens kötésne A kötési energia az ionok közötti elektrosztatikus kölcsönhatásból ered. Az ionos kötés közepes erősségű kötés, így ezeknek a kristályok olvadáspontja szobahőmérsékleten, vagy közvetlen felette van. A kovalens kristályokra az egyik legjellemzőbb példa a gyémánt Ennél

1. Egyenes vonalú mozgások - Percze

A kötési energia kiszámításának utolsó lépése annak meghatározása, hogy a reakció energiát szabadít-e fel, vagy fogyaszt-e energiát. Az endoterm reakciónak (amely energiát fordít) a végső kötési energiája pozitív, míg egy exoterm reakciónak (amely energiát szabadít fel) negatív a kötési energiája Maghasadás: az itt felszabaduló energia kisebb, mint a fúziónál. Ha nagy rendszámú atommagot valamilyen módon két kisebbre hasítunk, a kötési energia csökkenés miatt szintén energia felszabadulással jár. Ez is atommag átalakulás. A 30-as évek vége felé fedezték fel. Radioaktív izotóp előállításával kísérleteztek A kötési energia modellezése 4. Optimalizálás a ligand konformációs terében 5. A dokkolóalgoritmus értékelése 6. Dokkolás PC-kből álló klaszteren 7. feladatok kiosztása, eredmények begyűjtése, dokkolóPC-k állapotának figyelése Utófeldolgozás: energia újraszámolása az eredeti.

Fotoeffektus!!! Sziasztok! Segítenétek ezekben a fizika

Több száz fizika érettségi tétel segít felkészülni az érettségire! Kidolgozott fizika érettségi tételek különböző témakörökben segítenek felkészülni: Newton törvényei, az anyag természete, elektromosság, termodinamika, definiciók, fogalmak. Amit megtalálsz: érettségi tételek, fogalomtár, tesztek, elemzések, előző évek érettségi feladatai és megoldásai 18. Az atommag stabilitása - egy nukleonra jutó kötési energia Feladat: Az alábbi grafikon segítségével elemezze, hogyan változik az atommagokban lévő nukleonok kötési energiája az atommag tömegszámának változásával! Értelmezze ennek hatását a lehetséges magátalakulásokra Kötési energia (eV) 8 Az 1. ábrán bemutatott spektrumon megfigyelhetjük a W, Ba és O különböző héjairól Mérési feladatok 1) Anódos oxidációval növesztett Nb oxid XPS vizsgálata. Cél: Tanulmányozni a Nb oxidációs állapotát (a mélység függvényében is), a réteg illetve. 17) Az atommag stabilitása - egy nukleonra jutó kötési energia Feladat: Az alábbi grafikon segítségével elemezze, hogyan változik az atommagokban lévő nukleonok kötési energiája az atommag tömegszámának változásával! Értelmezze ennek hatását a lehetséges magát-alakulásokra

A KöMaL 2010. októberi fizika feladata

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét! A felszabaduló energia elsősorban a részecskék mozgási energiájából keletkezik, ami a rugalmatlan ütközés hatására hővé alakul. C) A felszabaduló energia elsősorban a kötési energiák megváltozásából fakad. 2 pon Feladatsor E1. Általános és szerkezeti kémia (14 pont) Állítsd sorba növekvő értékek alapján az alábbi molekulákat/ionokat! Ha azonos érték jellemzi őket, akkor a képletük közé írj = jelet! CO, CO2 C-O kötési energia/kötésfelszakítási energia szerint: C-O kötéshossz szerint: CCl4, H2O Polaritás szerint Meglepően gyorsan megérted az elméleti alapokat, és a feladatmegoldásban rutint szerzel. A kémia videókon nem tudunk mindent megmutatni, amit órán láthatsz, de a célunk az, hogy a legnehezebbre, a témakörök számolási feladataira alaposan felkészítsünk. Ezekkel az interaktív videókkal mindent elmagyarázunk, ami ehhez szükséges az alapoktól, és gyakoroljuk a feladatokat Egyéb feladatok (Az A) és B) altémák közül csak egyet kell választani!) A) Hidrosztatika a) Ismertesse a felhajtóerő fogalmát, származását, kiszámításának módját! Az atommag stabilitása - egy nukleonra jutó kötési energia Javaslat az ábra elemzésére Célok és feladatok A kerettantervi bevezetés alapján (ha teljesen megfelelő, átvehető egy az egyben) Kötési energia, kötéshossz. Atomrácsos anyagok makroszkópikus tulajdonságai és felhasználása. Molekulák Molekulák képződése, kötő és nemköt

Termokémia - OKTV feladatok - VeBio tehetség csopor

14. hét: A nukleáris kölcsönhatás, kötési energia és tömegdefektus. A potenciálkád modell. Az egy nukleonra jutó kötési energia. Az atommag töltött folyadékcsepp modellje 15. hét: A héjmodell. A radioaktív bomlások értelmezése. Maghasadás, a hasadási termékek tulajdonságai 16. hét. A láncreakció, kritikusság. Feladatsor E1. Általános és szerkezeti kémia (14 pont) (1) Az alább megadott tulajdonságok szerint állítsd sorba növekvő értékek alapján az alábbi molekulákat/ionokat! A kettőspontok után írd le a képleteiket, és tegyél közéjük < vagy = jelet! CO, CO2 C-O kötési energia/kötésfelszakítási energia szerint Atommag kötési energia A víz tömegének 2/18-ad része, vagyis 1/9-ed része hidrogén. 1 vödör vízben > 1 kg hidrogén 1 kg H = 1000 mol proton 500 mol p+ + 500 mol n 250 mol He Atommag kötési energia 250 mol He kötési energiája: E = N·e = 250·6·1023·4,5·10-12 = 6,75·1014 J. 1 kg koksz égéshője: 30 MJ/kg = 3·107 J/kg

Energetikai szakreferens alkalmazása, feladata

Kötési energia (értelmezés, tömeghiány, az egy nukleonra eső 8.3 Laboratóriumi gyakorlatok . Didaktikai módszerek . Megjegyzések . Az alfa sugárzás energiájának meghatározása • k. ísérletek önáll Kekulé: gyűrűs szerkezet, egyszeres és kétszeres kötések váltják egymást Modern vizsgálati módszerek alapján: Síkalakú molekula A C-C kötések azonos értékűek (kötéshossz, kötési energia) A C-C kötések a kétszeres és az egyszeres kötés közötti állapotnak felelnek meg Delokalizált π-elektronrendszer Aromás.

Atom felépítése fizika | az atom felépítése (bohr-féle

Számítási feladatok: 1. 2,54 g tömegű rézport szórtunk 1,08 mol/dm3 3koncentrációjú, 1,15 g/cm sűrűségű, 84,0 cm3 kötési energia, elektronaffinitási energia, ionizációs energia figyelembevételével vázolható 4. 11Az ammónium-nitrát rácsenergiája -367 kJ/mol (!), az ammóniumionok hidratációs energiája. Definiálja és használja feladatok megoldásában a logaritmus fogalmát, valamint a logaritmus Ismerje a mechanikai energia megmaradására vonatkozó tételt. Ismerje a magerők, a nukleonok, a tömeghiány és kötési energia, tömeg-energia ekvivalencia fogalmát. Tudja bemutatni az atommag-átalakulások fajtáit Kötési energia: A kovalens kötés erősségét jellemzi. A kötési energia azt fejezi ki, hogy mekkora energia szükséges 1 mol molekulában két adott atom közötti kötés felszakításához. Minél nagyobb az atomok mérete, annál nagyobb a molekulában a kötéstávolság. A nagyobb kötéstávolsághoz viszont egyre kisebb kötési. Tömegdefektus, kötési energia. - Maghasadás, láncreakció. Atomreaktorok működése. Magfúzió. 11. alkalom - Szilárdtestfizikai alkalmazások, Az elektromos ellenállást befolyásoló tényezők. szupravezetés, Az egyes feladatok pontértékeit az oktató a feladat megoldásának nehézsége alapján határozza meg