Home

Vallási antropológia

Antropológia: A vallási fejfedők gyakorlata a különböző kultúrákban. Mire gondol a fejtakaró szavak hallatán? Sokaknak a vallás vagy a kulturális meggyőződés juthat eszébe - és igazuk is van! Valójában nem csak egyfajta fejfedés létezik az emberiség hatalmas sokféleségében. Ez egy gyakorlat, amelyet sok. Tapasztalatok, élmények és interpretációk vallási közösségekben tett látogatások alkalmával Előadó: Papp Richárd, egyetemi docens, Kulturális Antropológia Tanszék. A természetfölöttiről, a szakralitásról, a kultúrák mindegyike (ha különböző módon, akár egy kultúrán belül is eltérően) rendelkezik tapasztalatokkal kötődő társadalmak esetében sokszor vallási viselkedési formákban jutnak kifejezésre,2 amelyek 1. Tanulmányom végső formába öntésében nagy segítségemre volt a kézirat Babeş-Bolyai Tudományegye-tem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékének doktori iskolájában megszervezett vitája, ahol tanáraim é a vallási antropológia professzora Összehasonlító Vallástudományi Tanszék . Vonck professzor L. Ron Hubbard hagyatékának hatalmas méretéről és kiterjedéséről beszél. Véleménye szerint L. Ron Hubbard üzenete az, hogy hozz békét a világnak, add vissza az erkölcsösséget a világnak, segíts az embereknek, ahogy csak.

Antropológia: A vallási fejfedők gyakorlata a különböző

 1. Antropológia: Védáknak nevezett ősi vallási szanszkrit szövegek közleményei Mindenki hallott már a Védákról! Ősi vallási szövegek a szanszkrit nyelven, és a hinduizmus legrégebbi írott írásai az ókori Indiában született és mantrákban, vallási esszenciális jegyzetekben és írásokban tetőzött
 2. dent bele lehet keverni. A szent antropológiája címen közreadott tanulmánygyűjtemény (az olasz eredeti.
 3. A vallási élet elemi formái a vallásszociológia-vallásetnológia (vallásantropológia) és az összehasonlító vallástudomány klasszikus alapműve, amely meghatározó befolyást gyakorolt a 20. századi kulturális antropológia fejlődésének egészére

Ez az új vallási antropológia az embert a szent megtapasztalásának alanyaként ragadja meg, és alapvető struktúráját vizsgálja, amelyet a homo religiosus hagyott ránk a paleolitikumtól napjainkig, s amelyekben kifejeződik kapcsolata az abszolút valósággal, amely meghaladja ugyan ezt a világot, de megnyilatkozik benne Kulturális antropológia Tantárgyi forrásanyag az Ember-, erkölcs- és vallásismeret tantárgyhoz Összeállította A. Gergely András antropológus számára az amazóniai esőerdőkben élők vallási rítusai mellett legalább annyira érdekesek lehetnek egy keresztény közösség rítusai Londonban vagy Liverpoolban Doktorat Rigorosum, Universität Wien; vallási antropológia (Rituals). 2016. PhD, honosított: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, általános teológia. 2000. (MA); történelem egyetemi oklevél, Szegedi Tudományegyetem; jelenkor-történeti vizsgálódás az szovjet típusú állam által üldözött keresztény közösségek kapcsán. 2000 A kulturális antropológia kurrens elméletei és bevett kutatás-módszertani koncepciói alapján képes szakterületének egyes résztémáiról önálló, szaktudományos formájú összefoglalókat, elemzéseket készíteni. Tudatosan vállalja a hazai, a regionális és a kontinentális kulturális, vallási, kisebbségi és a.

Vallásantropológia kurzus hallgatóinak fotóesszé

Kulturális antropológia 235 Részben rekonstruálni lehet 1875-től a kolónia lakóinak vallási meggyőződését, anyanyelvét az általános iskolai naplóbejegyzések alapján19. Nem tudjuk ugyan, hogy a vasgyárban munkát keresők milyen családi viszonyokkal érkeztek, de jól látható, hogy egy eredetileg 95%-ban ne A Szcientológia valóban egyedi jelenkori vallás - a 20. században feltűnt egyetlen jelentős vallás. Teológiáját, vallási gyakorlatát és szervezetét vizsgálva megállapítható, hogy a Szcientológia teljes mértékben megfelel a vallás szó meghatározásában megfogalmazottaknak. A Szcientológia vallás több mint 11 000 Szcientológia-egyházat, -missziót és kapcsolódó. KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: kulturális antropológia (Cultural Anthropology) 2. Tudatosan vállalja a kulturális, vallási, kisebbségi és a társadalmi sokszínűséggel kapcsolatos európai értékelveket. - A társadalmi és kulturális másság eseteit - a semleges.

Immár negyedik alkalommal rendezték meg - a koronavírus okozta járványügyi helyzetre való tekintettel online - a Jó Állam - Hatékony Haderő: Antropológia és hadtudomány 4.0 című tudományos konferenciát. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem. Az olvasó a vallási néprajz, vallási antropológia témakörében íródott tanulmányaimnak első kötetét tartja a kezében - másfél évtizedes kutatásom ter-mékét, amely többségében magyarországi vag y más külföldi szakfolyóiratban, kiadvány ban látott napvilágot. A kutatás helyszínéü A Pécsi Tudományegyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Néprajz-Kulturális Antropológia Doktori Programjnak meghívója Csáji Koppány: A fények prófétája (Egy Kárpát-medencei új vallási mozgalom valóság- és kultúrakonstrukciós folyamatainak vizsgálata) című doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájára A bíráló bizottság tagjai: Elnök: Dr. Nagy. 1. MIT JELENT A KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA? A társadalomtudományok - a pszichológia, az antropológia, a szociológia, a politológia, a történettudomány, a közgazdaságtan, stb. - művelőit végső soron az foglalkoztatja a leginkább, hogy mi az emberi cselekedetek mozgatórugója. Ám csak az antropológusok azok, akik ezt a kérdést úgy vizsgálják, hogy a kutatott.

Az antropológiai nyelvészet története. Az irányzat Amerikából indult, és terjedt el fokozatosan a 20. sz. első felében. Ez volt az az időszak, amikor az amerikai kutatók foglalkozni kezdtek a nem-indoeurópai népek kultúrájával, nyelvhasználatával és a veszélyeztetett nyelvek leírásával.Az amerikai kutatók számára az antropológia nyújtotta az elsődleges alapokat. mikrotörténet, történeti antropológia: vallási néprajz: a liturgiatörténet és a folklorisztika kapcsolódási pontjai: népi kultúra és mindennapi élet a kora újkori Magyarországon: alsópapság és népi kultúr

A vizuális antropológia felé Etnikai és vallási tagozódás a Diósgyőr-vasgyári kolóniában Docēre et movēre - Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára. pp. 231-246. etnikaiesvallasi.pdf A zenei antropológiai a kulturális antropológia módszertanát használja vizsgálataihoz, azaz terepmunka segítségével gyűjti össze ismereteit azaz víziorgona hangját, világi zene előadására használták. Tiltották a vallási szertartások alatt a hangszeres zenét. A zene a római társadalmi életben fontos volt. Vallástudomány mester szak (MA) - magyar nyelven. Az ország első vallástudományi szakját a Szegedi Tudományegyetem indította el. A bolognai folyamatnak megfelelően a Bachelor szintű képzés elérhető a szabadbölcsészet vallástudomány szakirányán, illetve 2008 szeptemberétől indul a vallástudományi Master képzés 4. A kritikai fordulat kibontakozása - az antropológia újraolvasásának igénye a 70-es években: interdiszciplináris okai 5. A kritikai antropológia az 1980-90-es években (Clifford, Fischer, Marcus, Geertz) 6. Filozofémák és filozófiák a kortárs antropológiában: ismeretreprezentációs válság 7

Humán területek, kultúra, irodalom / Kisebbségek / Kisegyházak, szekták / Kulturális antropológia / Kárpát-medence / Magyarország / Néprajz, antropológia / Szociológia, társadalomkutatás / Társadalomtudományok / Vallás, egyház / Vallásszociológia / ezredforduló / határon túli magyarság / kisebbség / kulturális antropológia / nemzettudat / szekta / tanulmány(ok. Osztatlan tanárképzés. Az osztatlan tanárképzés 5 éves egyetemi tanulmányokat foglal magában. Lényeges sajátossága, hogy szakpárosításban végezhető. A Filozófiai Intézet jelenleg erkölcstan tanár szakon kínál képzést. A hallgatók az egyetemen folyó tanárképzés széles palettájából választhatnak második. Kulturális Antropológia. 2556 ember kedveli · 12 ember beszél erről. KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA. Válogatás Tarr Dániel CyberGuru kulturális antropológia gyűjteményéből A 10-11. karakter kurzus az egyazon tantárgyhoz tartozó különböző kurzusok megkülönböztetésére szolgál. Például, hogy egy tantárgy irodalomjegyzéke kicsit módosul, vagy ha más oktató tartja, más kurzusazonosítót kap Ami engem a legjobban érdekel, az valójában az EMBER, így, csupa nagybetűvel - Véleménye szerint napjainkban kincset érő tudást jelent a társadalomról, különböző kultúrákról tanulni, megismerni emberek, közösségek szokásait, megvizsgálni, hogy hogyan adaptálhatóak hagyományaink a változó világunkra és megérteni mindennapjainkat érintő társadalmi.

Kulturális antropológia 197 bázisát - teszik lehetővé, hiszen a hit a természetfeletti segítségben mindig hozzá-férhető, különösen a krízis idején. A vallási tartalmak általában azáltal nyerik el társa-dalmi-pszichológiai relevanciájukat, hogy az egyéni lélek számára egy majdan reali 324214. sz. EKT projekt / ERC project № 324214. Kutatásunk tárgya a népi vallás néhány kulcsjelenségének antropológiai, történeti és folklorisztikai vizsgálata Közép-Kelet-Európa egy vallási határzónájában. Vizsgálataink gerincét a latin és bizánci kereszténység európai kezdetei óta létező kulturális és. 10. A vallási antropológia fogalma 11. A szent megtapasztalása 12. A vallásos ember szimbólumai 13. Napjaink vallási irányzatai - modernség és posztmodern I. 14. Napjaink vallási irányzatai - modernség és posztmodern 15. Lehetséges-e dialógus a vallások között? b A mai kulturális antropológia jóval kiterjedtebb, empirikus kutatásokon alapuló vallásértelmezése ebben a tekintetben hasonló: Clifford Geertz szerint a vallási szemlélet abban különbözik a tudományos szemlélettől, hogy nem intézményesített szkepticizmussal,. - Biológiai antropológia Az amerikai biológiai antropológia főként két alapvető kérdésre összpontosít: hogyan alakult ki a kultúra az emberi társadalmakban, és ha az egyetlen olyan faj, amely kultúrával rendelkezik, vagy éppen ellenkezőleg, vannak olyanok is, akiknek is van (különösen más főemlősök)

Ernie Vonck, a vallási antropológia professzora

Az antropológiai megközelítés a kultúrára, mint egész életformára tekint. Edward Burnett Tylor definíciója szerint a kultúra olyan komplex egész, amely magában foglalja mindazt a tudást, képességet, hiedelmet, művészetet, morált (és még egy sor más képességet), amit az ember szocializációja során, mint egy társadalom tagja megszerez (1997, 108). 1952-ben Kroeber. Egy előzetes világértelmezést fejt ki, minden kultúrában megjelenik egy vallási típusú tapasztalat. szekularizáció, radikális valláskritika, Feuerbach, Marx, Nietzsche. Feuerbach: a teológia visszájára fordított antropológia, a jobb élet vágyának projekciója, a hiányzót jeleníti meg létezőként. Isten volt. Kulturális antropológia: Az emberi létezés természetének rendszeres tanulmányozása. Azaz a kultúráé, amely kifejezést a szokásos tágabb értelemben használom, s azon a szerzett, agenetikus ismeretek összességét, rendszerét értem alatta, amely az emberek közösségi létezéséhez szükségesek, és azt lehetővé teszik

Kulturális Antropológia - A tibeti népvallás - Tibetan

Tudatosan és kritikusan képviseli a magyar és európai értékeket, a kulturális, vallási és társadalmi sokszínűség fontosságát. Igénye van az Európán kívüli kultúrákra vonatkozó ismereteinek továbbfejlesztésére. Motivációval, elkötelezettséggel és minőségtudattal rendelkezik a néprajztudománnyal kapcsolatban És ehhez a tudáshoz szerintem semmi sem vezethet közelebb, mint a néprajz és a kulturális antropológia. Meggyőződésem szerint ugyanis ez a leghumanistább tudomány. Szibériában is járt többször terepkutatáson. Azt szokták mondani, hogy a néprajz és a kulturális antropológia tereporientált tudomány

Kulturális antropológia, vallás, etnicitás, kisebbség - együttes nézőpontok. A kulturális, vagy közelebbről a vallás iránt érdeklődő kutatók írásai jobbára olyan vallási rendszerekről szólnak, amelyeknek a specifikus egyetemesség a legfőbb belső-tartalmi üzenete. Emellett azonban ugyanezek a hitek és vallások kulturális—társadalmi formációk is, egyben. Említette a városi társadalmak kutatását. Fölmerül a kérdés, hogy a néprajz és a kulturális antropológia keres-e válaszokat olyan napjainkban aktuális kérdésekre, mint a klímaváltozás, a migráció, vagy a vallások találkozása? Igen, ez alapvetően jellemző magára a tudományterületünkre is. A mi tanszékünk oktatói.

Nemzetközi politikai viszonyok tudományterülete timeline

Antropológia: Védáknak nevezett ősi vallási szanszkrit

 1. Az Alsó-Nyárádmente (Románia, Maros megye) településeinek vallási életét, illetve a térség vallási közösségeinek viszonyrendszerét feltáró dolgozatom - a néprajz-antropológia kutatások elméleti keretén belül -, a vallásnéprajzi-vallásantropológiai kutatások csoportjába sorolható
 2. t a néprajz és a kulturális antropológia
 3. Antropológia és hadtudomány 3.0. 2019. december 6. 19:28. A kulturális antropológia katonai felhasználási lehetőségeiről is szó volt azon a konferencián, amelynek egyik társzervezője a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Összhaderőnemi Műveleti Tanszéke volt
 4. Antropológia kategóriánkban megtalálod a legmegfelelőbb terméket. Nézd meg Antropológia kategóriánk kínálatát
 5. ősítéssel az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Magyar és Összehasonlító Folklorisztika Doktori Programjában, Pócs Éva professzor témavezetése alatt

Recenziók: A szent antropológiáj

Emile Durkheim: A vallási élet elemi formái (L'Harmattan

Üdvözöljük a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének honlapján! A néprajz első magyarországi tanszékét egyetemünkön állították fel 1929-ben. Első professzora a neves folklorista, Solymossy Sándor volt 1934-ig. Bálint Sándor (1904-1980), a 20. századi magyar néprajz és folklorisztika egyik legnagyobb alakja 1947-ben kapott. Néprajz és Antropológia Intézete, a Kriza János Néprajzi Társaság és a Magyar Tudomá - az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport kutatója Babonás imádságok, racionalizált imakönyvek címmel - az ima - könyvek műfaját állítva példaként - a 19. századi katolikus egyház babonaellenes.

Budapest, L'Harmattan - PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, 2009. Nagy Zoltán, Az őseink még hittek az ördögökben. Vallási változások a vaszjugani hantiknál. Budapest, L'Harmattan - PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék - MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2007 nyokban lezajlott paradigmaváltásokat sem. Hiszen a kulturális antropológia, vallás-szociológia, összehasonlító vallástudomány és a vallási néprajzi kutatások szemlé-letmódja és eredményei kölcsönösen megtermékenyítıen hatottak egymásra. Másfe Ismeretanyag tömör leírása -A bibliai iratokban foglalt más vallási és filozófiai etikairendszerekhez képest specifikus - etikai alapeszmék rendszerének bemutatása. Az etika és az antropológia szoros összefüggése folytán a tantárgy része a bibliai antropológia felvázolása is. A harmadik félév tematikája: 1 Ismeretanyag tömör leírása -A bibliai iratokban foglalt más vallási és filozófiai etikairendszerekhez képest specifikus - etikai alapeszmék rendszerének bemutatása. Az etika és az antropológia szoros összefüggése folytán a tantárgy része a bibliai antropológia felvázolása is. A második félév tematikája: 1 A próféta 2008-tól szülőföldjéről, a Székelyföldről kiindulva missziós utazásai során bejárta a környező országokat, és barátokra, támogatókra, tanítványokra talált. Belőlük jött létre az a vallási mozgalom, ahol a Szent Lélekkel betöltekezett tagokat fényeknek nevezik

A kulturális antropológia meghatározása szerint a kultúra egy adott társadalom mindazon ismereteinek összessége, amelyek az emberi közösség összetartozását és fennmaradását biztosítják. A kultúra alapján tudunk eligazodni abban, hogy melyek a fontos értékek és normák az életben. Vallási vezető Antropológia történet III . Antropológia történet IV . Az identitás antropológiai dimenziói . Bevezetés a romológiába . Európa történeti kulturális régiói . Európa népei és kulturális kisebbségei . Kutatásmódszertan III . Bevezetés az etnográfiába. Vallási - etnikai identitásminták a Kárpát - medencébe

Sikó Edit: CE-mozgalom és hitélet Mezőpanit társadalmában. Szakdolgozat, BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kolozsvár, 2005. Szabó Mihály: Az Erdélyi Református Egyházkerület elemzése Bourdieu vallási mező elmélete mentén. Szakdolgozat, BBTE, Szociológia és Szociális Munkásképző Kar, Kolozsvár, 2007 Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék Interkulturális konfliktushelyzetek a 2015 évi migrációs hullám őszi intervallumában (vallási-kulturális konfliktus, háborús helyzet) motivációs változatok mentén érkezők. Migráció alatt dolgozatomban a nemzetközi migráció fogalmát értem. Ez több (legalább két

Rudolf Otto: A szent antropológiája (Typotex Kiadó, 2003

 1. denek előtt a biológiai, kulturális és pszichológiai antropológiától. Áttekintjük, milyen leírást.
 2. Címke: vallási néprajz. június 21, 2021 június 22, 2021 etnoszeged egy kis tudomány, kötet, konferencia, kutatás, vallási néprajz. Új kötet határterületekről: modern és rendi, vallási és szimbolikus politikai jelenségek.
 3. Ez az előítélet sajnos nagyon sokáig, döntően befolyásolta a nem-keresztény vallási szokások antropológia értelmezésit. Az aghorik, írta Sherring [1872:269], egy botrányosan illetlen és förtelmes koldusokból álló társaság, akik szokásaik gusztustalan hitványságával tették magukat hírhedtté
 4. A dolgozatok a Társadalomtudományi szekció Kulturális és szociális antropológia tagozatában nyertek díjat. 1995. XXII. OTDK. Hallgató neve: Kassai Endre Dolgozat címe: A deszantpajzs árnyékában. Konzulens: Kotics József Eredménye: I. helyezett. 1997. XXIII. OTDK. Hallgató neve: Tóth Vilmos Dolgozat címe: A mi országunk az idő

Illyés Szabolcs József Ph

A szemlélet egyik legkiforrottabb eredménye az amerikai Roy Rappaport munkássága, s különösen 1967-ben megjelent műve, a Pigs for the Ancestors (Disznók az ősöknek). többágú evolúció. Az ökológia kifejezés azonban nem Rappaport, hanem Julian Steward révén kapott fontos szerepet az antropológiában Szabad bölcsészet alapképzési szak (BA) A képzés célja olyan bölcsész szakemberek képzése, akik felkészültek a kultúrát meghatározó és korunkban befolyásoló tényezők felismerésére és azok hatásmechanizmusainak elemzésére, illetve gyakorlati befolyásolására. Megszerzett ismereteik birtokában képesek az analitikus gondolkodásra, a szövegek és az újabb, nem. doksi.h Néprajz. A képzés célja a néprajztudomány: az európai etnológia, a folklorisztika és a kulturális antropológia alapjainak megismertetése. Cél továbbá a saját és mások kultúráját megértő, a szűkebb és tágabb közösségek kulturális identitását alakítani képes, mások kultúrájával szemben toleráns szakemberek.

Kulturális antropológia szak - Felvi

A vallási közösségek viszonyrendszerének néprajzi - antropológiai vizsgálata. Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a Néprajzi és kulturális antropológiatudományágban Írta: Simon Zoltán okleveles kulturális antropológia szakos bölcsész és középiskolai taná antropológia nem tudott olyan felfedezést tenni, olyan lprimitívl vallási jelenségre bukkanni, amit a vallás kutatói ne posztuláltak volna azonnal a vallás abszolút kezdetére: animizmus, animatizmus, fetisizmus, őskultusz, mana, totemizmus n egyik a másik után mind az labszolút őseredeti kezdetl rangjára emelkedett Vallás és etnicitás kérdésköre a kezdetek óta foglalkoztatja a kulturális antropológia kutatóit, hiszen a vallási jelenségek a közösségi kultúrába ágyazódnak bele, abban nyilvánulnak meg, illetve azon keresztül válnak személyesen átélhetővé . Ez nem jelenti azt, hogy az embernek nem lehetne Read more egyháztörténet, a néprajztudomány és a kulturális antropológia gyakorlatilag figyelmen kívül hagyta a női spiritualitásnak, az ahhoz kapcsolódó vallási és társadalmi szerepeknek a vizsgálatát. Néhány kötetet, tanulmányt és újságcikket leszámítva4 alig esett szó a vallási hagyományok által is jócská antropológia története című kötetben. 288 Afrika vallásai mizmusa vagy fetisizmusa kifejezéssel illeti, amely továbblépett a poli-teizmusba, s közelített a monoteizmushoz, de azt a keresztény és isz- vallási elképzelései tovább él-tek, és az 1990-es évek Ugandájának zavaros polgárháborús viszonya

Video: A Szcientológia vallás - Háttér, teológia és vallási gyakorla

Antropológia és hadtudomány 4

Antropológia és hadtudomány 3.0. A kulturális antropológia katonai felhasználási lehetőségeiről is szó volt azon a konferencián, amelynek egyik társzervezője a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Összhaderőnemi Műveleti Tanszéke volt. Az ELTE-n rendezett esemény egyik célja az volt, hogy. Katonai antropológia? Beszámol vallási, kulturális alapon szervezõdnek. A bé-ketámogató mûvelet során pedig megjelenik egy harmadik csoport, a béketámogató, amely szintén más etnikai, vallási, kulturális közeghez tartozik. Nagyon nehéz eg •Etnológia, antropológia, Völkerkunde. •Résztvevő megfigyelés (vö. BronisławMalinowski [1884- í õ ð, nemzeti identitásra, osztályidentitásra, vallási identitásra, stb., de ma már a gender identitásra is. 3. Késő-antik vallások: ami a zsidóság kutatása szempontjából fontos. •Ókori görög vallás és mitológi Az antropológia holisztikus jellegű, és mindent tanulmányoz, ami az emberrel kapcsolatos (természetesen kulturális körülmények között), míg a pszichológia az emberi viselkedésre szorítkozik, és magában foglalja az emberi viselkedés magyarázatára használt elméleteket. és ezeket több pap és vallási személy tükrözi. A kulturális antropológia partikularitása és autentikussága a vajdasági magyarok identitásának kutatásában Az 1990-es évek végén kezdtük meg kulturális antropológiai kutatásainkat feleségemmel, Hajnal Virággal. El%ttünk nem végeztek még szisztematikus antropológiai kutatásokat ezen a területen

Felhívás a Történeti Kollégium Test-történetek címűBoszorkányok ott is éltek, ahol nem volt boszorkányüldözés

Csáji László Koppány : A fények prófétája (Egy Kárpát

 1. Általános alapozó tárgyak (Kulturális antropológia, Szociológiai ismeretek, Pszichológiai ismeretek, Politológiai ismeretek, Európai vallásjog) Szakmai törzsanyag. Vallásszociológia (Vallásszociológiai elméletek, Vallási intézmények szociológiája, Vallás és egyházat KKE-ban, Új vallási mozgalmak elmélete és kutatása
 2. 10.15 - 10.35 negyedik előadás: A katona antropológia megszületése (Sztankai Krisztián százados, egyetemi tanársegéd, NKE HHK) 10:35 - 10.55 ötödik előadás: A Dél-szláv háború vallási-kulturális törésvonalai (Dr. Kaló József egyetemi docens, NKE HHK) 10.55 - 11.35 kérdések előadókho
 3. t a böjt mai (teológiai és kulturális) értelmezését
 4. Az ember biológiai, szellemi és vallási dimenzióinak megjelenése Bagyinszki P. Ágoston OFM a, Mészáros Lukács b & Szeiler Zsolt c a Sapientia Szerzetesi Hittudományi F őiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. bagyinszki.agoston@sapientia.hu b Ferences Gimnázium, 2000 Szentendre, Áprily Lajos tér 2
 5. TANTÁRGYLEÍRÁS. KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA Zsidó felekezeti szociális munkás szak I. évf. A tantárgy kreditpontja: 2 kredit A kurzus időtartama: 1 félév, heti 2 óra A félév végi számonkérés típusa: szóbeli vizsga Az osztályzatot az órai munka (hozzászólás, olvasottság a megadott irodalomból) és az órák anyagából feltett vizsgakérdésre adott válasz határozza meg
 6. A csoport-, nemzeti, európai és vallási identitás összefüggéseinek szerepe a politikai és vallási radikalizálódásban A projekt adatai szociológia, antropológia, szociálpszichológia, nyelvészet, politikatudomány) korábbi eredményeire építve újonnan kidolgozott, komplex, de egységes elméleti keretben vizsgálja a.

Vizualizáció és fogalmi rendszer a néprajzban - Verebélyi

 1. den táján fogyasztottak, és továbbra is fogyasztanak - mondta Shannon Tushingham, a WSU antropológia professzora és a témáról a Scientific Reports nevű szaklapban megjelent tanulmány.
 2. vallási jelenségeket. az a nyelvjáték ugyanis, amely a tudományos diskurzus során keletkezik önellenőrző jellegű 25 és folyamatosan változik. 26 Vagyis ha csak regisztrál is a kutató, a regisztrálás során egy olyan nyelvjátékba ülteti át a gondolatait, amel
 3. tudományi Kar, Antropológia és Etika Tanszék A Magyarországi Szabadegyházak Szövetsége 1950-1956 között A Magyarországon működő szabadegyházak az 1945 és 1948/1949 közötti időszakot a felszabadulás éveiként élték meg. Közjogi helyzetük lényegesen javult, de a kommunista hatalomátvétel
 4. A Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében megrendezett konferencián számos a hadtudomány és a kulturális antropológia területén kutató előadó jelent meg - olyan, napjainkban is releváns témákat ismertetve, amelyek a két tudományterület metszéspontjainak szemszögéből vizsgálnak vallási és interkulturális.
 5. 8. Újvári Edit - Bevezetés a kulturális antropológia történetébe. A Bevezetés a kulturális antropológia történetébe című oktatási segédanyag célja e Vadak és civilizáltak Urs Bitterli. 10. Urs Bitterli - Vadak és civilizáltak. Amióta - a felfedezőutak nyomán - érintkezés létesült Európa és a többi.
 6. den idők

14:45-15:05 Binder Mátyás: A kulturális antropológia jelentősége a roma történelem kutatásában 15:05-15:25 Pálos Dóra: Elza házai. Női választások egy roma közösségben, Erdélyben 15:25-15:45 Bakó Boglárka: Kiválasztottnak érzem magam - egy új vallási mozgalom tagjainak vallási identitáskeresés A kulturális antropológia középpontjában a kultúra áll, valamint az az elképzelés, hogy az ember képes a világot szimbolikusan felfogni, ezeket a szimbólumokat a társadalomban képes megtanulni és megtanítani, s ezeknek a segítségével képes a világot és embertársait alakítani, formálni, megváltoztatni Kulturális antropológia (etnológia), Délkelet-Ázsia és Óceánia néprajza, vallásantropológia, művészet- és anyagi kultúra, kulturális változás, néprajz és antropológia tudománytörténete: Születési hely, idő: Budapest, 1952.05.22. Publikációs lista: Vargyas Gábor teljes közleményjegyzéke az MTMT adatbázisába A politikai emancipáció az elsődleges, a vallási meggyőződés másodrendű. Feuerbach: a) saját antropológia, b) a filozófia fő feladata az emberi lényegre való rákérdezés. Az ember több mint pusztán egyedi, lényegéhez hozzátartozik, hogy társadalmi. Szervesen hozzátartozik a közösségiség

Antropológiai nyelvészet - Wikipédi

Köszönetet mondok a Pécsi Tudományegyetem Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék munkatársainak, legkivált dr. Vargyas Gábornak a befogadásért, a Tanszék oktatóinak az évek során nyújtott szakmai segítségért és az irántam való türelmükért. A vallási rendszer (m ajdnem) egészének a leírása alapját. MSPCVNE vallási néprajz. MSPCSJZ néprajzi kulturális örökség. MSPCTJM társadalomnéprajz. MSPCHEZ hagyományos környezetgazdálkodás. MERVESE okleveles néprajz mesterszakos bölcsész. START. Képzési elemek: kód: név kulturális antropológia: 2005-12-3 Antropológia, Őstörténet Kelet kapuja 16. - 2021. április-június Kelet Kapuja folyóirat. Újság - Tortoma Kiadó. Bolti ár: 1 199 Ft Megtakarítás: 0%. Online ár: 1 199 Ft. Kosárba. Szumir (babyloni) örökség az ural-altaji népek vallási életében Dr. Varga Zsigmond 2015 Egy moldvai csángó falu vallási néprajzi monográfiája. [Iancu Laura: Vallás Magyarfaluban. Néprajzi vizsgálat. Budapest, L'Harmattan - PTE Néprajz−Kulturális Antropológia Tanszék, 2013. (Studia Ethnologica Hungarica XVII.)] Erdélyi Múzeum LXXVII. 2. 204−209 Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben naponta, levelező munkarendben havonta 1-2 alkalom, specializálódástól függ Minor szakként felvehető: IGEN A szakhoz felvehető képzési blokkok: 80 kredites szakmai modul (szakirány; ez kötelezően választandó) és 50 kredites szakon belüli specializáció vagy minor szak Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy.

Tagok - MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai

Intézetünk oktatóinak letölthető publikáció

Dr. Varga Zsigmond (Marosdécse, románul: Decea, Erdély, Fehér megye - 1886. február 5. - Debrecen, 1956. április 18.) teológus, szumirológus, bölcsészprofesszor. Sokoldalú tudós volt. Legjelentősebb munkái az általános és a bibliai vallástörténet területéről valók, ezek mellett figyelemre méltóak a művelődéstörténeti és nyelvészeti tanulmányai is 2001 habilitált doktor az ELTE BTK-n, Bírósági források, vallási hiedelmek és történeti antropológia és Les débuts de la chasse aux sorcieres et la démonologie c. előadásokkal 2005 az MTA doktora, disszertáció : Holy Rulers and Blessed Princesses: Dynastic Sainthood in Medieval Central Europe. Jelenlegi munkahelye A vallástudománnyal különösen szoros kapcsolatban van továbbá a néprajz (kulturális antropológia), a filozófia, illetve részterületeik annak és ezeknek valamely közös halmaza (pl. népi vallásosság, rítuskutatás, vallásfilozófia), de a régészet vagy a művészettörténet is minduntalan olyan tárgyakat vizsgál, amelyek.

Kulturális Antropológia - Az indiai kasztrendszer - TheHét pontból áll az emberiség egyetemes erkölcsi kódexe - Qubit